GRI

SATOn vuosikertomus on samalla myös vastuullisuusraportti, ja se on tehty soveltaen kansainvälistä vastuullisuusraportoinnin Global Reporting Initiative (GRI) G4-ohjeistusta. Raportin sisällön pohjana on sidosryhmädialogi, jossa kartoitettiin sidosryhmälle olennaisimmat näkökohdat liiketoiminnassamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kannalta.

tässä osiossa

Raportointiperiaatteet

SATOn raportointi on tehty soveltaen GRI G4-ohjeiston peruslaajuutta (Core) sekä GRI G4:n rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista ohjeistusta (CRESS).

 

 

Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

SATOn yhteiskuntavastuun ja olennaisuusarvion taustalla ovat sidosryhmien keskeiset tavoitteet, SATOn strategiset tavoitteet ja vastuullisuuspolitiikka. SATOn olennaisuusmatriisi määrittää GRI-raportin kehyksen ja raportoitavat tunnusluvut.

 

 

Vastuullisuuden tavoitteet ja toteuma

Olemme asettaneet tavoitteet ja suunnitelleet vastuullisuustyömme toimenpiteet ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun kannalta. Lisäksi haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuustyötämme erillisten kehittämistavoitteiden avulla.

 

 

Vastuullisuuden käsitteet

SATOn asuntojen energiatehokkuuden tunnusluvut ja muut raportissa käytetyt käsitteet löytyvät täältä.

 

 

Vastuullisuuden tunnusluvut

Keskeisimmät vastuullisuuden tunnuslukumme kuvaavat asuntojemme energian- ja vedenkulutusta, asumisesta syntyvän jätteen määrää ja laatua sekä henkilöstön jakaumaa, vaihtuvuutta ja koulutuksen määrää.

 

 

GRI-indeksi

Raportissa esitetään GRI G4-ohjeiston yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) ja erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures), joka muodostuu johtamiskäytäntöjen kuvauksista ja tunnusluvuista SATOlle olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.

 

 

Varmennusraportti

Vastuullisuusraporttimme on riippumattoman ulkopuolisen tahon varmentama ympäristövastuun tunnuslukujen osalta. Varmennuksen kriteeristönä on Global Reporting Initiativen G4-raportointiohjeisto.

 

 
 

 

Jaa sivu
Email