saton gri-indeksi

Indikaattorin numero GRI:n sisältö Sijainti
YLEINEN SISÄLTÖ
Strategia ja analyysi    
  G4-1 Ylimmän johdon lausunto   Toimitusjohtajan katsaus
         
Organisaation taustakuvaus    
  G4-3 Raportoivan organisaation nimi   Yhteystiedot
  G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut   SATO-kodit, Tarinat
  G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti   Yhteystiedot
  G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta   Strategia
  G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto   Tietoa osakkeenomistajille
  G4-8 Markkina-alueet   Strategia
  G4-9 Raportoivan organisaation koko   Tilinpäätös, SATO-kodit
  G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna organisaation sisällä ja ulkopuolella   GRI/Henkilöstö, Henkilöstö
  G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
  G4-12 Organisaation toimitusketju   Toimitusketju
  G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla   SATOn vuosi 2016, Hallituksen toimintakertomus, Tietoja osakkeenomistajille
         
Sitoumukset ulkoisiin aloitteisiin    
  G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen   Riskienhallinta
  G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet   Ympäristö, SATOn vastuullisuus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   SATOn vastuullisuus
         
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat    
  G4-17 Konsernin laskentaraja   Konsernin tilinpäätös
  G4-18 Raportin sisällönmäärittely   GRI/Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-19 Olennaiset näkökohdat   Olennaisuusanalyysi, GRI/Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä   GRI/Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella   GRI/Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Raportointiperiaatteet
  G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa   Raportointiperiaatteet
         
Sidosryhmävuorovaikutus    
  G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä   Sidosryhmät
  G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet   Sidosryhmät
  G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet   Sidosryhmät
  G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeät asiat ja huolenaiheet   Sidosryhmät, Olennaisuusanalyysi
         
Raportin kuvaus    
  G4-28 Raportointijakso   2016
  G4-29 Edellisen raportin päiväys   2015
  G4-30 Raportin julkaisutiheys   Raportti tehdään kerran vuodessa
  G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja   Yhteystiedot
GRI Sisältövertailu    
  G4-32 GRI sisältövertailu   GRI/GRI-indeksi
Varmennus    
  G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   Varmennusraportti
         
Hallinto    
Hallintorakenne ja kokoonpano    
  G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Yritysvastuun päätöksentekoa ei ole eriytetty muusta päätöksenteosta
  G4-35 Vastuunjako   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  G4-38 Hallituksen kokoonpano   Hallitus
  G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema   Hallituksen puheenjohtaja ei ole toimitusjohtaja, eikä toimitusjohtaja ole hallituksen jäsen
  G4-40 Hallituksen valinta   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sato.fi/hallituksen työjärjestys
  G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sato.fi/hallituksen työjärjestys
  G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sato.fi/tarkastusvaliokunnan työjärjestys
  G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi   Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sato.fi/tarkastusvaliokunnan työjärjestys
  G4-47 Riskiarviointien frekvenssi   Riskiarviointi tehdään kerran vuodessa
Palkitseminen ja kannusteet    
  G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen   Palkka- ja palkkioselvitys
Liiketoiminnan eettisyys    
  G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet   Strategia, Toimitusketju, Arvonluonti, sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
         
ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ
Luokka: Taloudellinen    
Näkökohta: Taloudelliset tulokset    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Talous, Arvonluonti
  G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen   SATOn vuosi 2016, Talous, Arvonluonti, SATOn vastuullisuus
  G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset   Uudis- ja korjausrakentaminen
Näkökohta: Välilliset taloudelliset vaikutukset    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Arvonluonti, SATOn vastuullisuus
  G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset   Investoinnit
  G4-EC8 Merkittävimmät epäsuorat taloudelliset vaikutukset   Arvonluonti, Ympäristö, SATOn vastuullisuus
Näkökohta: Ostokäytännöt    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Kumppanit
  G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa   Paikallisten ostojen osuus ei ole tiedossa.
Luokka: Ympäristö    
Näkökohta: Energia    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Ympäristö
  G4-EN3 Energian kokonaiskulutus   GRI/Ympäristö
  G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen   GRI/Ympäristö, Ympäristö
  CRE1- toimialakohtainen lisäys Energiankulutuksen intensiteetti   Ympäristö, GRI/Ympäristö
Näkökohta: Vesi    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Ympäristö
  G4-EN8 Veden kokonaiskulutus   GRI/Ympäristö
  CRE2-toimialakohtainen lisäys Vedenkulutuksen intensiteetti   Ympäristö, GRI/Ympäristö
Näkökohta: Päästöt    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Ympäristö
  G4-EN15 Suorat kasvihuonepäästöt (scope 1)   GRI/Ympäristö
  G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 2)   GRI/Ympäristö
  G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope3)   GRI/Ympäristö
  G4-EN19 Kasvihuonepäästöjen vähentyminen   GRI/Ympäristö
  CRE3-toimialakohtainen lisäys Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti   Ympäristö, GRI/Ympäristö, Päästöintensiteetin laskentatapaa on täsmennetty vuodesta 2015
Näkökohta Jätevedet ja jätteet    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Ympäristö
  G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelytavoittain   GRI/Ympäristö, Jätemäärä on asukkaiden tuottama jätemäärä, SATOn oman toiminnan jätteet ovat marginaalinen erä
Näkökohta: Tuotteet ja palvelut    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Kotona
  G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus   GRI/Ympäristö, Ympäristö
Näkökohta: Määräystenmukaisuus    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja eikä sanktioita vuonna 2016
Näkökohta: Toimittajien ympäristöarvioinnit    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Kumppanit
  G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti   Tietoa ei ole saatavissa. Edellytämme toimittajiltamme, että ympäristövastuun toimintatavat ovat kunnossa.
Toimialakohtainen näkökohta: Maaperän köyhtyminen, saastuminen ja korjaavat toimenpiteet    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi /vastuullisuuden johtaminen, Ympäristö
  CRE5-toimialakohtainen lisäys Puhdistettu tai puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä   GRI/Ympäristö
Luokka: Sosiaalinen - Henkilöstö ja työolot    
Näkökohta: Työllistäminen    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
  G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain   GRI/Henkilöstö
Näkökohta: Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Henkilöstö
  G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
Näkökohta: Työterveys ja -turvallisuus    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
  G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa   Henkilöstö, GRI/Henkilöstö
  CRE6 -toimialakohtainen lisäys Prosenttiosuus organisaatiosta joka toimii kansainvälisesti tunnustetun terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti   Luku olisi olennainen toimitusketjun osalta, mutta ei tiedossa.
Näkökohta: Koulutus    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
  G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin   GRI/Henkilöstö
  G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus   Käsittää koko henkilöstön, Pietarin henkilöstön tiedot eivät ole henkilöstöjärjestelmässä Venäjän tietosuojalainsäädännön vuoksi
Luokka: Sosiaalinen - Yhteiskunta    
Näkökohta: Lahjonta ja korruption vastaisuus    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen
  G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei lahjontatapauksia vuonna 2016
Näkökohta: Määräystenmukaisuus    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja eikä sanktioita vuonna 2016
Luokka: Sosiaalinen - Tuotevastuu    
Näkökohta: Tuote- ja palvelutiedot    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Asiakaspalvelu, Kumppanit
  G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset   GRI/Vastuullisuuden tavoitteet ja toteuma
  CRE 8-toimialakohtainen lisäys Vastuullisuuteen liittyvät kiinteistöjen luokitukset   Ympäristö, SATOn vastuullisuus
Näkökohta: Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
  G4-DMA Johtamistavan kuvaus   sato.fi/vastuullisuuden johtaminen, Asiakkaat
  G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojejn häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä   Ei selvityspyyntöjä vuonna 2016