raportointiperiaatteet

SATOn vuosikertomus on myös vastuullisuusraportti, joka on tehty soveltaen Global Reporting Initiative (GRI) G4-ohjeistusta. Edellinen GRI-raportti on vuodelta 2015, ja vuoden 2015 tunnusluvut on esitetty raportointivuoden luvun vieressä. Mahdolliset aiemmin raportoitujen tietojen muutokset on esitetty lukujen ja asiasisältöjen yhteydessä.

SATOn raportointi on tehty soveltaen GRI G4-ohjeiston peruslaajuutta (Core). Lisäksi on noudatettu GRI G4:n rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista ohjeistusta (CRESS). Raportissa esitetään GRI G4-ohjeiston yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) ja erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures), joka muodostuu johtamiskäytäntöjen kuvauksista ja tunnusluvuista SATOlle olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta. 

SATOn johdon pyynnöstä KPMG Oy Ab on suorittanut kolmannen osapuolen riippumattoman varmennuksen. Varmennuksen kohteena oleviin ympäristövastuutietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:

  • ”Ympäristö”-taulukossa esitetyt tunnusluvut
  • ”SATON GRI G4-indeksissä” esitetyt tunnusluvut G4-EN29 ja G4-EN32

Olemme tehneet päätöksen siirtymisestä kohti integroitua raportointia (IR). Siirtyminen tapahtuu vaiheittain lähivuosina. Vuoden 2016 raportissa integroidun raportoinnin piirteitä on sovellettu mm. arvonluonnin, liiketoimintamallin ja toiminnan vaikutusten kuvauksissa.

Vastuullisuuden johtamista on kuvattu tarkemmin SATOn nettisivulla. Raportoinnin pohjana olevat olennaiset näkökohdat löytyvät kohdasta Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat ja GRI-indeksi kohdasta GRI-indeksi