Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Yhtiön hallituksen jäsenet

Päätöksentekojärjestys

SATO Oyj:n (myöh. ”SATO”) hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkkioita koskevan ehdotuksen valmistelee hallituksen valintaa koskevan ehdotuksen yhteydessä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikuntaan kuuluu SATOn neljän suurimman arvo-osuusjärjestelmään lokakuun 1. päivänä rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat, jotka osakkeenomistajat hyväksyvät tehtävän.

SATOn varsinainen yhtiökokous 3.3.2016 päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 euroa
- muille hallituksen jäsenille kullekin 18 000 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Palkkiot vastaavat hallituksen jäsenille edelliseltä kaudelta maksettuja palkkioita.

Vuodelta 2016 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Tilikaudella 1.1.–31.12.2016 SATOn hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja 39 900 €
Jukka Hienonen, hallituksen varapuheenjohtaja 29 000 €
Andrea Attisani (hallituksen jäsen 11.7.2016 asti) 16 000 €
Marcus Hansson (hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen) 19 900 €
Esa Lager 28 600 €
Tarja Pääkkönen 26 500 €
Timo Stenius 26 000 €
Yhteensä 185 900 €

Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden aikana luovutettu palkkioina osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.


Toimitusjohtaja ja konsernin muu johto

Päätöksentekojärjestys

SATOn toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista, heidän palkkauksestaan ja heitä koskevien vuositulospalkkiojärjestelmien ja pitkäjänteisten kannustinjärjestelmien perusteista sekä niiden perusteella maksettavien palkkioiden määrästä, maksutavasta ja maksun ajankohdasta päättää SATOn hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta.

Konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

Toimitusjohtajan toimisopimus 

SATOn ja toimitusjohtaja Saku Sipolan välillä on solmittu kirjallinen toimisopimus, jonka mukaan toimitusjohtajalla on kuukausipalkka, joka jakautuu rahapalkkaan sekä tavanomaisiin luontoisetuihin. Toimitusjohtaja on SATOn kulloisenkin käytännön mukaisen vuositulospalkkiojärjestelmän ja pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän piirissä SATOn hallituksen päättämin ehdoin.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta SATOn irtisanoessa sopimuksen. SATOn irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Palkitsemisjärjestelmät 

Pitkän aikavälin palkitseminen 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteena on omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhdistäminen yhtiön arvon nostamiseksi, konsernin kilpailukyvyn parantaminen sekä pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen varmistaminen.

SATOssa ovat vuonna 2016 olleet voimassa seuraavat pitkän aikavälin palkitsemista koskevat järjestelmät:

a. Vuosia 2014–2016 ja 2015–2017 koskevat järjestelmät

Järjestelmien perusteella maksetaan järjestelmän piirissä olleille avainhenkilöille tulospalkkioita ansaintajakson aikana toteutuneen yhtiön arvon kehittymiseen liittyvän kriteerin perusteella. Järjestelmien piirissä on ollut kaikkiaan 18 avainhenkilöä.

b. Vuosia 2016–2018 koskeva järjestelmä

Järjestelmän perusteella maksetaan järjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille tulospalkkiota, jonka määrä perustuu yhtiön arvon kehittymiseen sekä toiseen, liiketoiminnan kehittymistä tukevaan tavoitteeseen. Järjestelmän piirissä on 17 avainhenkilöä.

SATOn hallitus on päättänyt järjestelmien piirissä olevat henkilöt, heidän enimmäispalkkionsa määrän ja arvot, joiden perusteella palkkiota maksetaan sekä vuosittain maksettavan palkkion määrän.

Lyhyen aikavälin palkitseminen 

Konsernin johtoryhmän jäsenet sekä erikseen nimetyt konsernin avainhenkilöt ovat vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä. Vuodelle 2016 konsernin johtoryhmälle määritellyt tavoitteet liittyivät konsernin tulokseen ja yhteen liiketoiminnan kehittymistä tukevaan tavoitteeseen. Avainhenkilöille asetetut tavoitteet ovat liittyneet heidän tehtäviensä onnistuneeseen suorittamiseen. Hallitus hyväksyy vuosittain tulospalkkioiden perusteet, sen piirissä olevat henkilöt sekä tulospalkkion maksun.

Toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille vuonna 2016 maksetut palkat ja palkkiot 

Toimitusjohtaja Saku Sipolalle maksettiin vuonna 2016 palkkana 303 978 euroa, josta rahapalkan osuus oli 288 950 euroa ja luontoisetujen osuus 15 028 euroina. Toimitusjohtaja aloitti tehtävässään 16.11.2015, minkä vuoksi hänelle ei vuonna 2016 maksettu tulospalkkiota vuodelta 2015.

Erkka Valkilalle, joka toimi SATOn toimitusjohtajana 15.11.2015 saakka, maksettiin vielä vuonna 2016 tulospalkkiona vuodelta 2015 110 527 euroa sekä aikaisempien pitkäjänteisten kannustinjärjestelmien perusteella palkkiona 86 720 euroa.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2016 palkkoina ja luontoisetuina 1 286 508 euroa, pitkäjänteisten kannustinjärjestelmien mukaisina palkkoina 211 380 euroa sekä tulospalkkioina vuositulospalkkiojärjestelmän perusteella 179 782 euroa. Konsernin johtoryhmään on kuulunut vuonna 2016 toimitusjohtajan lisäksi yhteensä kahdeksan henkilöä.