TASEEN LIITETIEDOT


12. Aineettomat hyödykkeet

Milj. €
2016 2015
Muut pitkävaikutteiset menot


Hankintameno 1.1.
5,2 4,2
Lisäykset
0,5 1,0
Hankintameno 31.12.
5,7 5,2
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
3,2 2,7
Tilikauden poistot
0,6 0,5
Kertyneet poistot 31.12.
3,8 3,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,9 1,9
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
1,9 1,9


13. Aineelliset hyödykkeet

Milj. €
2016 2015
Maa- ja vesialueet


Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0


Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
0,0 0,0
Kertyneet poistot 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0


Liittymismaksut

Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0


Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1.
3,7 3,6
Lisäykset
0,4 0,3
Vähennykset
-0,5 -0,2
Hankintameno 31.12.
3,5 3,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
2,6 2,4
Vähennysten kertyneet poistot
-0,4 -0,2
Tilikauden poisto
0,4 0,4
Kertyneet poistot 31.12.
2,5 2,6
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0 1,1


Muut aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.
1,3 1,3
Lisäykset
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
1,3 1,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
0,4 0,3
Vähennysten kertyneet poistot
0,1 0,1
Kertyneet poistot 31.12.
0,5 0,4
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,7 0,9
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
1,7 1,9


14. Osuudet saman konsernin yrityksistä

Milj. €
2016 2015
Hankintameno 1.1.
816,6 496,6
Lisäykset
264,5 320,0
Hankintameno 31.12.
1 081,2 816,7
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 081,2 816,7


15. Osuudet osakkuusyrityksissä

Milj. €
2016 2015
Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0


16. Muut osakkeet ja osuudet

Milj. €
2016 2015
Hankintameno 1.1.
1,0 1,0
Hankintameno 31.12.
1,0 1,0
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
0,0 0,0
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0 1,0
Sijoitukset yhteensä
1082,1 817,6


17. Vaihto-omaisuus

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Valmiit asunnot ja liiketilat
0,2 0,2
Maa-alueet ja maa-alueyhtiöt
4,0 5,8
Muu vaihto-omaisuus
0,5 0,5
Kirjanpitoarvo
4,7 6,5


18. Pitkäaikaiset saamiset

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


Lainasaamiset, konserni
7,8 7,8
Yhteensä
7,8 7,8Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Saamiset muilta


Lainasaamiset
0,4 0,4
Yhteensä
0,4 0,4
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
8,1 8,1


19. Lyhytaikaiset saamiset

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


Myyntisaamiset
1,3 0,0
Lainasaamiset
0,0 3,4
Muut saamiset
295,5 65,1
Siirtosaamiset
0,1 0,2
Yhteensä
296,9 68,8


Saamiset muilta

Myyntisaamiset
0,3 0,3
Lainasaamiset
0,0 0,0
Siirtosaamiset
0,3 2,2
Yhteensä
0,7 2,5
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
297,6 71,2
Saamiset yhteensä
305,7 79,4


Siirtosaamisten olennaiset erät

Korot
0,0 0,0
Verojaksotus
0,0 2,0
Muut
0,4 0,4
Yhteensä
0,4 2,4


20. Oma pääoma

Milj. €
2016 2015
Osakepääoma 1.1.
4,4 4,4
Osakepääoma 31.12.
4,4 4,4
Vararahasto 1.1.
43,7 43,7
Vararahasto 31.12.
43,7 43,7
Käyttörahasto 1.1.
1,1 1,1
Käyttörahasto 31.12.
1,1 1,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
1,9 23,3
Lisäys
112,9 0,0
Vähennys
0,0 -21,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13.12.
114,8 1,9
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
96,6 78,1
Osingonjako
-25,4 -10,2
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
71,2 67,9
Tilikauden voitto
52,6 28,7
Oma pääoma yhteensä 31.12.
288,0 147,8


21. Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Milj. €
2016 2015
Käyttörahasto
1,1 1,1
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
114,8 1,9
Voitto edellisiltä tilikausilta
71,2 67,9
Tilikauden voitto
52,6 28,7
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.
239,8 99,7


22. Emoyhtiön osakepääoma jakautuu osakkeisiin seuraavasti31.12.2016 31.12.2016
Osakkeiden lukumäärä (kpl)
56 783 067 51 001 842
SATO Oyj:llä on vain yksi osakesarja.


Yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta.23. Pakolliset varaukset

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Reklamaatiokuluvaraus
0,0 0,0
Yhteensä
0,0 0,0


24. Pitkäaikainen vieras pääoma

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille


Lainat, konserni
3,9 3,9
Yhteensä
3,9 3,9Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Lainat rahoituslaitoksilta


Joukkovelkakirjalainat
847,3 549,0
Velat rahoituslaitoksille
50,0 40,0
Yhteensä
897,3 589,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
901,1 592,9
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
77,9 52,9


Johdannaiset

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Johdannaissopimusten nimellisarvot


Koronvaihtosopimukset
538,4 499,6Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Johdannaissopimusten käyvät arvot


Koronvaihtosopimukset


Positiivinen
0,0 1,1
Negatiivinen
-30,7 -34,3
Netto
-30,7 -33,2


Konserniyhtiöiden vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriskiltä suojaudutaan rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksilla. Suojausaste noudattaa konsernin rahoituspolitiikkaa, jonka mukaan kiinteäkorkoisten lainojen osuus suojaustoimenpiteiden jälkeen pidetään yli 60 prosentissa koko lainasalkusta, pois lukien aravalainat. Keskikorkosidonnaisuutta pyritään pitämään 3-5 vuoden välillä.


25. Lyhytaikainen vieras pääoma

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille


Ostovelat
0,4 0,4
Muut velat
68,1 59,6
Siirtovelat
16,9 1,9
Yhteensä
85,4 62,0Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Velat muille


Lainat rahoituslaitoksilta
109,9 103,7
Saadut ennakot
0,1 0,5
Ostovelat
0,9 0,4
Muut velat
0,3 0,3
Siirtovelat
22,9 10,9
Yhteensä
134,2 115,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
219,6 177,8
Vieras pääoma yhteensä
1120,7 770,7Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Siirtovelkojen olennaiset erät


Palkat sosiaalikuluineen
2,0 1,9
Korot
30,0 7,8
Kunnallistekniikkavelat
0,5 1,9
Verojaksotus
6,6 0,0
Muut
0,8 1,2
Yhteensä
39,8 12,8


26. Annetut vakuudet, vastuusitoutumukset ja muut vastuut

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Konserniyhtiön velasta


Takaukset
314,8 510,5
Yhteensä
314,8 510,5Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Muut vastuut


Vuokrasopimuksista maksettavat määrät, Panuntien toimitilat (sis. alv)


Yhden vuoden kuluessa
1,7 1,7
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
7,1 6,9
Yli viiden vuoden kuluttua
1,8 3,4
Yhteensä
10,6 12,0
SATO Oyj on edelleenvuokrannut SATOn Helsingin Panuntien toimistotiloja. Näistä tiloista saatavien vähimmäisvuokrien määrä on 0,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa vuonna 2015). Kaudella tuloslaskelmaan kirjatut saadut vuokrat olivat 0,8 milj. euroa (0,9 milj. euroa vuonna 2015).