28. Johdannaiset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

Milj. € Positiivinen Negatiivinen 31.12.2016
Netto
Positiivinen Negatiivinen 31.12.2015
Netto
Pitkäaikaiset

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus 0,5 -35,9 -35,4 1,1 -34,2 -33,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, rahavirran suojaus - -18,5 -18,5 - -13,6 -13,6
Yhteensä 0,5 -54,4 -53,9 1,1 -47,8 -46,7Lyhytaikaiset

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus - -1,1 -1,1 - -0,1 -0,1
Valuuttatermiinit, rahavirran suojaus - - - - -0,8 -0,8
Yhteensä 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,9 -0,9Yhteensä 0,5 -55,5 -55,0 1,1 -48,7 -47,6Milj. €31.12.2016 31.12.2015
Johdannaissopimusten nimellisarvot

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus661,3 499,6
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, rahavirran suojaus106,0 108,3
Valuuttatermiinit, rahavirran suojaus- 1,6
Yhteensä767,3 609,4

Tilikauden aikana rahavirran suojaukseen määritellyistä korkojohdannaisista kirjattiin arvonmuutosrahastoon -3,4 (2,9) milj.€ ja valuuttajohdannaisista 0,6 (2,6) milj.€. Koronvaihtosopimuksilla suojataan lainasalkun korkovirtoja markkinakorkojen muutoksilta. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojataan valuuttamääräisistä lainoista aiheutuvaa valuuttariskiä. Suojaukset kattavat sekä lainojen koronmaksusta että pääoman takaisinmaksusta aiheutuvan valuuttariskin. Valuuttatermiinisopimuksilla suojataan valuuttamääräisten sitovien hankintasopimusten valuuttakurssin muutoksista aiheutuvaa riskiä. Korkosuojaukset erääntyvät 1-10 vuoden kuluessa ja valuuttatermiinit 1 vuoden kuluessa. Tyypillisesti johdannaissopimuksiin sovelletaan vastapuolittain nettoutussopimuksia, mutta ne esitetään taseessa bruttomääräisinä. Esitystavalla ei ole olennaista merkitystä katsaus- tai vertailukaudella.