34. Vakuudet , vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Lainavakuudet


Vakuudelliset velat
1 183,1 1 232,5
Annetut kiinteistövakuudet, käypä arvo
1 669,1 1 715,9Takaussitoumukset muiden puolesta

Osaomistusasuntojen lunastusvastuut
14,9 31,0
Rs-takaukset
3,9 4,1Vuokran maksun ja kadun kunnossapidon vakuudeksi annetut kiinnitykset

Annetut kiinteistökiinnitykset
5,8 5,8Sitovat hankintasopimukset

Sijoitusasuntojen hankinnoista
121,2 151,2
Sitoumukset kaavoitettuihin tontteihin liittyviin maankäyttömaksuihin
4,2 7,3
Sitoumukset puhdistus- ja purkumaksuihin
0,0 2,5
Esisopimukset tonteista, joissa kaavaehto
34,0 5,2
SATOssa asunto-osakeyhtiöt, jotka omistavat niin sanottuja osaomistusasuntoja, käsitellään strukturoituina yhteisöinä, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Tällaisten osaomistusjärjestelmiin kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden lainojen yhteismäärä tilinpäätöshetkellä oli 47,4 (68,2) milj.€.