35. Lähipiiritapahtumat

SATO-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö SATO Oyj sekä tytär- ja osakkuusyritykset. Lisäksi lähipiiriin luetaan omistajat silloin, kun heillä on raportoivassa yhteisössä määräysvalta tai yhteinen määräysvalta, huomattava vaikutusvalta tai kyseinen henkilö on SATO-konsernin tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva avainhenkilö. Omistajat, joiden omistusosuus SATOssa on 20 % tai enemmän katsotaan aina olevan lähipiiriä. Omistusosuuden jäädessä alle 20 % luetaan omistaja lähipiiriin silloin, kun hänellä muutoin katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta esimerkiksi hallituspaikan kautta.

SATOn omistajista vuonna 2016 lähipiiriin on luettu Balder Finska Otas AB (omistaja: Fastighets Ab Balder, 100 %), Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool (omistaja: Stichting Pensioenfonds ABP, >95 %; manageri: APG Asset Management NV) sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

SATOn lähipiiriin luetaan myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa, sekä heidän perheenjäsenensä. Johtoryhmään kuuluvat SATO Oyj:n toimitusjohtaja, liiketoimintajohtajat, kehitysjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä talousjohtaja.

Lähipiirin kanssa toteutuneiden liiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoimet lähipiirin kanssa


Vuokrasopimukset
0,0 0,2
Vakuutusmaksut
0,0 1,0
Yhteensä
0,0 1,1Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Johdon työsuhde-etuudet


Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1,8 1,5
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
0,9 0,9
Yhteensä
2,7 2,4Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Johdolle maksetut palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja
0,3 0,5
Toimitusjohtajan sijainen
0,4 0,3
Hallituksen jäsenet
0,2 0,2
Yhteensä
0,9 1,0Tuhat €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot


Saku Sipola
304 38
Erik Selin
40 4
Jukka Hienonen
29 25
Esa Lager
29 40
Tarja Pääkkönen
27 25
Timo Stenius
26 19
Marcus Hansson
20 0
Andrea Attisani
16 24
Ilkka Tomperi
6 24
Erkka Valkila
0 442
Niina Rajakoski
0 19
Juha Laaksonen
0 7
Vesa Immonen
0 5
Timo Hukka
0 4
Yhteensä
496 676

SATOn palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toiminnastaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yrityksissä.

Toimitusjohtajan sijaisena toimiva liiketoimintajohtaja kuului lisäeläkevakuutuksen piiriin, joka päättyi 31.12.2015. Lisäeläkkeen perusteella hänen eläkeikänsä on 60 vuotta. Tällöin hän on oikeutettu eläkkeeseen, jonka määrä on 60 % eläkepalkasta. Eläkkeelle siirtyminen on tapahtunut loppuvuodesta 2016.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä, joka perustuu konsernin tulokseen ja muiden keskeisten tavoitteiden täyttymiseen. Hallitus hyväksyy tulospalkkioiden maksun.

Hallitus on tehnyt päätökset pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä vuosille 2014–2016, 2015–2017 ja 2016–2018 enimmäisrajoituksella. Kannustinjärjestelmien piirissä on n. 15 konsernin johtotehtävissä työskentelevää henkilöä. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on johdon ja omistajien tavoitteiden yhdistäminen, avainhenkilöstön sitouttaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen edistäminen.