OLENNAISUUS VASTUULLISUUSTYÖMME PERUSTANA

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia, vastuullisuuspolitiikka ja teemat, jotka olemme arvioineet olennaisiksi sidosryhmien kanssa käydyn dialogin perusteella.

Kaupungistuminen lisää vuokra-asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Haluamme asuntotarjonnallamme olla kaupungistumisen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymiseen. Tuemme asiakkaidemme hyvinvointia tarjoamalla turvallista asumista. SATO-kodeissa asuu noin 49 500 henkilöä, joiden hyvän asumisen toteuttamiseen osallistuu oman henkilöstömme lisäksi merkittävä määrä yhteistyökumppaneita.

Olennaiset asiat tunnistettu

Toimintamme vaikutusten ja niiden merkittävyyden tunnistamiseksi käymme avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa. Vuonna 2015 kävimme internetin kautta laajan sidosryhmädialogin, jossa kartoitettiin kullekin sidosryhmälle olennaisimmat näkökohdat liiketoiminnassamme. Tämän vastuullisuusraportin tavoitteena on antaa sidosryhmillemme avoimesti tietoa toiminnastamme, jolla luomme sidosryhmillemme arvoa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. 

Olennaisuusmatriisi

Eri sidosryhmien edustajat toivat dialogissa esiin asiat, jotka liiketoiminnassamme tulisi liittää vastuullisuuteen. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä, johon osallistui yli 600 henkilöä kaikista keskeisistä sidosryhmistä. SATOn johto arvioi dialogissa esiin nousseet teemat liiketoimintavaikutusten perusteella, ja tuloksena tunnistettiin alla olevan kuvan mukaisesti 5 pääteemaa ja 11 olennaista näkökohtaa SATOn vastuullisuustyön pohjaksi.

Raportin määrittely

Vuoden 2016 vastuullisuusraportin sisällön määrittely tehtiin olennaisuustarkastelun tulosten ja GRI G4-raportointiohjeistuksen vaatimusten mukaan. Olennaisuusanalyysin perusteella tunnistetut 11 näkökohtaa ovat mukana tässä raportissa. Olennaisten näkökohtien vaikutukset sidosryhmiin on kuvattu kohdissa Asiakkaat, Henkilöstö, Kumppanit, Ympäristö ja Talous. Olennaiset näkökohdat ja niiden laskentarajat löytyvät GRI-osiosta kohdasta Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat.