TIIVISTÄ VUOROVAIKUTUSTA SIDOSRYHMIEN KANSSA

SATOn sidosryhmiä ovat tahot, joihin toiminnallamme on vaikutuksia ja tahot jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti meihin. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää liiketoiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisten asioiden tunnistamista, tavoitteiden määrittämistä sekä niiden toteutumista. Strategiset tavoitteemme tukevat sidosryhmiemme omia tavoitteita ja hyvinvointia.

Sidosryhmien tunnistaminen, sidosryhmätyön kehittäminen ja toiminnan arviointi sisältyvät strategiatyöhön, johtamiseen ja toimintasuunnitelmiin. Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu sisäisen analyysin perusteella. Analysoinnissa otettiin huomioon yhteistyön vaikutukset strategian toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä kykyyn tuottaa yhdessä lisäarvoa molemmille osapuolille ja muille sidosryhmille.

Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat ja rahoittajat, kumppanit ja palveluntoimittajat sekä yhteiskunta.

Keskeisimmät asiat sidosrymälle Vaikutukset SATOn toimintaan Sidosryhmän osallistuminen ja vuorovaikutuskanavat Vaikutustaso
Asiakkaat
     
Asunnon oikea
hinta-laatusuhde
Asuntokohtainen hinnoittelu, kiinteistöjen ja asunnon kunnon ylläpito, jatkuva markkinabenchmark, konsepti- ja palvelukehitys Asiakaskyselyt ja -palautteet, sosiaalinen media, sato.fi, asukakaskokoukset, asukasfoorumi * * *
Asiakkaalle sujuvat palvelut ja asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen Digitaaliset palvelut, monipuoliset palvelukanavat Asiakaskyselyt- ja palautteet, sato.fi, sosiaalinen media, asukaskokoukset, asukasfoorumi * * *
Rahoittajat
     
Vastuullinen sijoituskohde Kannattavuuden ylläpito, kasvu, vastuulliset toimintatavat, omavaraisuusaste, maksuvalmius, korkokate Sijoittaja- ja rahoittajatapaamiset, taloudelliset katsaukset, tiedotteet, GRI-raportointi, GRESB-vastuullisuusbenchmark *
Läpinäkyvät toimintatavat Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa ja viestintä Tapaamiset, nettisivut, katsaukset *
Omistajat
     
Vastuullinen sijoituskohde Kannattavuuden ylläpito, arvon kasvu, vastuulliset toimintatavat Strategiatyö, omistajatapaamiset, yhtiökokous, hallituksen kokoukset, taloudelliset katsaukset, tiedotteet, GRI-raportointi, GRESB-vastuullisuusbenchmark *
Läpinäkyvät toimintatavat Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa ja viestintä Tapaamiset, nettisivut, katsaukset *
Hyvä johtaminen Johtamisjärjestelmän, esimiestyön ja yrityskulttuurin kehittäminen Hallitustyöskentely, strategiatyö *
Henkilöstö
     
Työhyvinvointi Laaja työterveyshuolto kaikille satolaisille Suomessa, varhaisen puuttumisen malli, liikunta- ja virkistystoiminnan tukeminen, työturvallisuus Henkilöstötilaisuudet, kehityskeskustelut, esimiesvuorovaikutus, henkilöstön ja työnantajan yhteistyöryhmät, työturvallisuus, liikunta- ja virkistystoiminta, työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta *
Innostava yrityskulttuuri, hyvä johtaminen ja esimiestyö Esimieskoulutus, itsensä johtamisen sekä vuorovaikutustaitojen koulutukset Kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt, johtamiskäyttäytymisen mittaaminen, henkilöstön palkitseminen *
Osaamisen kehittäminen Koulutusmahdollisuudet, coaching, mentorointi, työnkierto Kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt, SATOn työ- ja kehitysryhmät, henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön ja toiminnansuunnitteluun, koulutustilaisuudet *
Kumppanit ja palveluntoimittajat
     
Vastuullinen toimitusketju Hankintojen keskittäminen, pitkäaikaiset kumppanuus- ja palvelusopimukset, hankintaohjeet   -ja kriteerit sekä laadunvalvonta, harmaan talouden torjuntaohje Kilpailutukset, neuvottelut, sopimukset ja ohjeet, kumppaniyhteistyön ohjaus- ja työryhmät, kiinteistöalan yhteiset kehityshankkeet, toimitusketjun auditointi *
Yhteiskunta
     
Vuokra-asumisen kehittäminen Laadukkaiden asuntojen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, kaavakehitys, aktiivinen vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa, toiminta alan järjestöissä Viranomaisyhteistyö, osallistuminen kiinteistöalan yhteisiin hankkeisiin * *
Ympäristövastuu ja energiatehokkuus Energiatehokkuustavoitteet ja -toimenpiteet, sitoumukset valtion ja Helsingin kaupungin kanssa Viranomaisyhteistyö, osallistuminen kiinteistöalan yhteisiin hankkeisiin * *

Konsernitaso *, Konserni- ja kiinteistötaso **, Konserni-, kiinteistö- ja asuntotaso ***