EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA


Tilikauden voitto
52,6 28,7
Oikaisut:


Poistot
1,1 1,0
Rahoitustuotot (-) tai -kulut (+)
39,0 26,5
Tuloverot
13,2 7,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)
-0,2 -0,1
Konserniavustukset
-110,2 -68,7
Muut oikaisut
0,5 0,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
-4,1 -5,3
Käyttöpääoman muutos:


Lyhytaikaisten korottomien saamisten vähennys (+) / lisäys (-)
0,3 -1,4
Vaihto-omaisuuden vähennys (+) / lisäys (-)
1,7 -1,0
Lyhytaikaisten velkojen vähennys (-) / lisäys (+)
-2,4 -3,0
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
-4,5 -10,7
Maksetut korot
-18,3 -19,1
Saadut korot
1,7 5,2
Muut rahoituserät
-11,4 -11,3
Maksetut välittömät verot
-4,6 -6,6
Liiketoiminnan rahavirta (A)
-37,1 -42,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA


Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-0,9 -1,3
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
0,3 0,1
Muut sijoitukset tytäryhtiöihin
-250,3 -320,0
Investoinnit muihin sijoituksiin
0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista
0,0 0,0
Myönnetyt lainat
0,0 -4,0
Lainasaamisten takaisinmaksut
3,4 0,7
Investointien rahavirta (B)
-247,5 -324,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA


Lainojen nostot
428,1 404,3
Lainojen takaisinmaksut
-103,7 -71,8
Lyhytaikaisten konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos
-163,7 1,7
Konserniavustukset (maksuperusteiset)
52,0 72,3
Maksetut osingot ja muu voitonjako
-25,4 -31,5
Maksullinen oman pääoman lisäys
98,7 0,0
Rahoituksen rahavirta (C)
286,0 375,0
Rahavarat tilikauden alussa
11,2 3,1
Rahavarat tilikauden lopussa
12,6 11,2