EMOYHTIÖN TASE, FAS

Milj. €   liite 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA        
         
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset        
Aineettomat hyödykkeet   12 1,9 1,9
Aineelliset hyödykkeet   13 1,7 1,9
Osuudet saman konsernin yrityksissä   14 1 081,2 816,7
Osuudet osakkuusyrityksissä   15 0,0 0,0
Muut osakkeet ja osuudet   16 1,0 1,0
Yhteensä     1 085,7 821,5
         
Vaihto- ja rahoitusomaisuus        
Vaihto-omaisuus   17 4,7 6,5
Pitkäaikaiset saamiset   18 8,1 8,1
Lyhytaikaiset saamiset   19 297,6 71,2
Rahat ja pankkisaamiset     12,6 11,2
Yhteensä     323,0 97,0
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ     1 408,7 918,5
         
VASTATTAVAA        
         
Oma pääoma 21 22    
Osakepääoma     4,4 4,4
Vararahasto     43,7 43,7
Muut rahastot     116,1 3,1
Edellisten tilikausien voitot     71,2 67,9
Tilikauden voitto     52,6 28,7
Yhteensä     288,0 147,8
         
Pakolliset varaukset   23 0,0 0,0
         
Vieras pääoma        
Pitkäaikainen   24 901,1 592,9
Lyhytaikainen   25 219,6 177,8
Yhteensä     1 120,7 770,7
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     1 408,7 918,5