KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

Milj. € liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto   174,7 127,0
Oikaisut:      
Tulosvaikutteiset erät, joihin ei liity maksutapahtumaa* 33 -122,5 -55,4
Sijoitusasuntojen ja käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot   -1,0 -8,6
Muut oikaisut   0,0 -2,5
Korkokulut ja muut rahoituskulut 10 48,4 38,3
Korkotuotot 10 -0,6 -0,8
Osinkotuotot   0,0 0,0
Verot 11 44,8 32,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   143,7 128,8
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   -1,4 -1,1
Vaihto-omaisuuden muutos   7,0 76,7
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos*   12,1 -20,2
Maksetut korot   -43,0 -40,9
Saadut korot   0,5 0,9
Maksetut verot   -13,8 -21,0
Liiketoiminnan nettorahavirta   105,2 124,8
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   0,0 0,3
Investoinnit sijoitusomaisuuteen   -327,0 -250,4
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -0,9 -1,3
Lainasaamisten takaisinmaksut   0,9 2,2
Myönnetyt lainat   -1,9 -3,2
Sijoitusomaisuuden realisointi   52,1 59,1
Investointien nettorahavirta   -276,8 -193,3
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot (+)   6,1 1,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot   381,6 483,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -332,9 -355,5
Osakeannista saadut maksut   98,7 0,0
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 24 -25,4 -31,5
Rahoituksen nettorahavirta   128,1 97,7
       
Rahavarojen muutos   -43,6 29,2
Rahavarat kauden alussa   60,7 31,8
Kurssierot   0,4 -0,1
Yritysjärjestelyiden rahavarat   0,9 -0,3
Rahavarat kauden lopussa   18,3 60,7
       
         

* SATO on muuttanut rahavirtalaskelman esittämistapaa siten, että lyhytaikaisten varausten muutosta koskeva oikaisu (0,4 milj. € vuonna 2016 ja 1,5 milj. € vuonna 2015) on siirretty ostovelkojen ja muiden velkojen muutoksesta erään Tulosvaikutteiset erät, joihin ei liity maksutapahtumaa.