KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

Milj. €   liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Vuokratuotot         262,7 249,4
Uudisasuntomyynnin tuotot         40,2 72,7
Maa-alueiden myyntituotot         14,6 0,7
Muut tuotot         0,5 0,6
Liikevaihto         318,0 323,4
             
Sijoitusasuntojen ylläpitokulut         -93,2 -95,1
Tonttivuokrat         -2,5 -2,4
Uudisasuntotuotantoon liittyvät kulut         -34,3 -66,5
Myydyt maa-alueet         -13,9 -0,4
Liiketoiminnan kulut         -143,9 -164,5
             
Nettotuotot         174,1 158,9
             
Kauppahinta myydyistä sijoitusasunnoista       4 67,3 95,5
Myytyjen sijoitusasuntojen käypä arvo     4 13 -66,5 -87,0
Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutokset       13 124,3 62,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut         -8,8 -8,7
Hallinnon kulut 6 7 8 9 -21,2 -21,3
Liiketoiminnan muut tuotot       5 0,7 2,0
Liiketoiminnan muut kulut       5 -2,6 -5,5
             
Liikevoitto         267,2 196,5
             
Rahoitustuotot         0,6 0,9
Rahoituskulut         -48,4 -37,9
        10 -47,8 -37,0
             
Voitto ennen veroja         219,4 159,4
             
Tuloverot       11 -44,8 -32,5
Tilikauden voitto         174,7 127,0
             
Tilikauden voiton jakautuminen            
Emoyhtiön omistajille         174,8 126,8
Määräysvallattomille omistajille         -0,2 0,1
          174,7 127,0
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos       12    
Laimentamaton (euroa)         3,22 2,49
Laimennettu (euroa)         3,22 2,49
             
Osakkeita keskimäärin, milj. kpl         54,3 50,8
               

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

Milj. €         1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
             
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät         -0,1 0,1
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi         0,0 0,0
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi       25 -0,1 0,1
             
Rahavirran suojaus         -3,5 6,9
Muuntoerot         0,1 -0,1
Verot eristä, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi         0,7 -1,4
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi         -2,7 5,5
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen         -2,8 5,6
Tilikauden laaja tulos yhteensä         171,9 132,5
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen            
Emoyhtiön omistajille         172,1 132,4
Määräysvallattomille omistajille         -0,2 0,1
          171,9 132,5
               

Lataa Excel-taulukko