KONSERNITASE, IFRS

Milj. € liite 31.12.2016 31.12.2015
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Sijoitusasunnot     13 3 383,2 2 752,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     14 2,1 2,2
Aineettomat hyödykkeet   9 15 1,6 1,8
Osuudet yhteis- ja osakkuusyrityksissä     16 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat   17 18 1,7 1,7
Saamiset   19 28 13,4 13,0
Laskennalliset verosaamiset     20 16,1 15,5
Yhteensä       3 418,1 2 787,0
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     21 103,0 111,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset     22 18,0 13,9
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset       4,9 6,3
Rahavarat   17 23 18,3 60,7
Yhteensä       144,1 192,7
           
VARAT YHTEENSÄ       3 562,2 2 979,7
             

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma       4,4 4,4
Arvonmuutos ja muut rahastot       -37,9 -35,1
Vararahasto       43,7 43,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       114,8 1,9
Kertyneet voittovarat       1 127,6 978,1
Yhteensä     24 1 252,6 993,1
           
Määräysvallattomien omistajien osuus       0,0 0,1
           
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       1 252,6 993,2
           
           
VELAT          
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat     20 225,9 202,6
Varaukset     29 3,0 5,2
Johdannaisvelat   17 28 54,4 47,8
Korottomat velat   25 26 0,8 0,8
Korolliset velat   17 27 1 794,4 1 488,8
Yhteensä       2 078,5 1 745,2
           
Lyhytaikaiset velat          
Ostovelat ja muut velat     30 69,9 47,9
Varaukset     29 1,9 1,5
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat       10,8 4,3
Korolliset velat   17 27 148,5 187,4
Yhteensä       231,1 241,2
           
VELAT YHTEENSÄ       2 309,6 1 986,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       3 562,2 2 979,7
           
             

Lataa Excel-taulukko