25. Eläkevelvoitteet

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Eläkevelvoitteet taseessa


Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet
0,0 0,1
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot
0.0 -0,1
Etuuspohjainen nettovelka taseessa
0,0 0,0

SATOn eläkejärjestely on vakuutusyhtiössä rahastoitu lisäeläkejärjestely, joka täydentää lakisääteistä eläkettä. Se koskee yhtä (2015: kahta) konsernissa tilikaudella työskennellyttä henkilöä. Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Järjestelyt rahoitetaan vakuutusyhtiöön suoritettavalla vuosittaisella vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla.

Eläkkeitä korotetaan vakuutusyhtiön hyvityksellä, joten yhtiöllä ei ole vastuuta henkilöistä heidän siirryttyään eläkkeelle. Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttauskoron muutos ei aiheuta oleellista riskiä. Myöskään eliniän odotteen kasvaminen ei aiheuta merkittävää riskiä, koska vakuutusyhtiö kantaa suurimman osan eliniän odotteen kasvun vaikutuksesta.

Järjestelyihin sovelletaan paikallista vero- ja muuta lainsäädäntöä.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty konsernin taseeseen kirjattujen eläkevelvoitteiden ja eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset tilikauden aikana:


Milj. €
2016 2015
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 1.1.
0,1 1,6
Työsuorituksesta johtuvat menot
0,0 0,1
Järjestelyyn tehty muutos
0,0 -0,1
Nettokorkokulu
0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
1,6 -0,3
Maksetut etuudet
-1,8 -1,3
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12.
0,0 0,1Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset


Milj. €
2016 2015
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 1.1.
0,1 1,2
Korkotuotto
0,0 0,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (pois lukien nettokorkoon sisältyvät erät)
1,5 -0,2
Maksetut etuudet
-1,8 -1,3
Työnantajan järjestelyyn suorittamat maksut
0,1 0,4
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 31.12.
0.0 0,1Taseen etuuspohjaisen nettovelan muutokset


Milj. €
2016 2015
Taseen eläkevelka 1.1.
0,0 0,5
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
0,0 0,1
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
0,1 -0,1
Työnantajan järjestelyyn suorittamat maksut
-0,1 -0,4
Taseen etuuspohjainen nettovelka 31.12.
0.0 0,0Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu


Milj. €
1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu


Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
0,0 0,1
Nettokorkokulu
0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
0,1 -0,1
Yhteensä
0,1 -0,1

Määrä, jonka konserni odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin järjestelyihin vuonna 2017 (2016)
0,0 0,0

Järjestelyyn kuuluvien varat ovat hyväksyttäviä vakuutuksia.

Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset
Diskonttauskorko
1,20% 1,80%
Tuleva palkankorotusolettamus
3,30% 3,50%
Etuuskohtaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio, vuosia
0 12