33. Rahavirtalaskelman liitetiedot

Milj. € liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tulosvaikutteiset erät, joihin ei liity maksutapahtumaa      
Poistot 8 1,1 1,2
Voitot tai tappiot käypään arvoon arvostamisesta, sijoitusasunnot 13 -124,3 -62,4
Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon, korkojohdannaiset   0,0 -0,4
Varausten lisäykset ja peruutukset* 29 0,6 6,3
Yhteensä   -122,5 -55,4
       

 

* SATO on muuttanut rahavirtalaskelman esittämistapaa siten, että lyhytaikaisten varausten muutosta koskeva oikaisu (0,4 milj. € vuonna 2016 ja 1,5 milj. € vuonna 2015) on siirretty ostovelkojen ja muiden velkojen muutoksesta erään Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa.