36. Vieraan pääoman menot

    31.12.2016 31.12.2015
Kauden aikana aktivoidut vieraan pääoman menot, milj. € 13 1,1 1,1
Aktivointikorkokanta, %   1,0 1,0