VIISIVUOTISKATSAUS

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2016 2015 2014 2013** 2012**
Liikevaihto, milj. €

318 323 312 312 287
Liikevoitto, milj €

267 196 191 178 160
Nettorahoituskulut, milj €

-48 -37 -39 -38 -39
Tulos ennen veroja, milj. €

219 159 152 141 121
Taseen loppusumma, milj €

3 562 2 980 2 802 2 596 2 360
Oma pääoma, milj. €

1 253 993 892 823 693
Vieras pääoma

2 310 1 986 1 909 1 773 1 696
Korollinen vieras pääoma, milj. €

1 943 1 676 1 585 1 501 1 375
Sijoitetun pääoman tuotto (%)

9,1% 7,6% 7,7% 7,7% 7,7%
Oman pääoman tuotto (%)

15,6% 13,5% 14,0% 15,5% 13,5%
Omavaraisuusaste (%)

35,2% 33,3% 31,8% 31,7% 29,4%
Sijoitusomaisuus, milj.€

3 383 2 753 2 528 2 316 2 088
Bruttoinvestoinnit, milj.€

573 250 174 191 160
prosentteina liikevaihdosta

180,1% 77,4% 55,7% 61,2% 55,7%
Henkilöstö keskimäärin***

170 172 165 156 152
Henkilöstö kauden lopussa

175 170 169 156 150
Osakekohtaiset tunnusluvut


Tulos / osake (€)

3,22 2,49 2,37 2,34 1,78
Oma pääoma / osake (€)****

22,12 19,53 17,55 16,16 13,72
Osakkeita, milj.kpl*

56,6 50,8 50,8 50,8 50,8
EPRA tunnusluvut ja operatiivinen kassavirta


Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € 69,5 64,5 65,1 62,7 44,4
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) 1,28 1,27 1,28 1,23 0,87
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** 1 517,5 1 227,8 1 120,3 1 006,9 900,5
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** 26,80 24,15 22,04 19,80 17,71
Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 86,2 78,1 72,9 66,1 61,6
Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) 1,59 1,54 1,43 1,30 1,21
* Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta

** IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia.

*** Sisältää kesätyöntekijät

**** Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta

***** Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet

Tunnuslukujen kaavat
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (%) = (Voitto tai tappio verojen jälkeen) x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos / osake (€) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oma pääoma / osake (€) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)
Tilikauden tulos IFRS


-/+ Sijoitusasuntojen arvonmuutos


- Sijoitusasuntojen luovutusvoitot


+ Sijoitusasuntojen luovutustappiot


-/+ Uudisasuntomyynnin myyntikate huomioiden myynnin ja markkinoinnin kulut


-/+ Tonttirealisointien myyntikate


-/+ Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos


-/+ Edellisten erien laskennalliset verot


- Määräysvallattomien osuus
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value)
Nettovarallisuus


-/+ Johdannaisinstrumenttien käypä arvo (netto), ilman veroja


-/+ Laskennalliset verosaamiset ja velat (netto)
Operatiivinen kassavirta (CE)
Liikevoitto


+/- Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta


+ Poistot


+/- Varausten muutokset


+/- Etuuspohjaiset eläkekulut


- Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut


- Kassavirtavaikutteiset verot


+/- Muut erät

Lataa Excel-taulukko