PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET

Päätöksentekojärjestys

SATO Oyj:n (myöh. ”SATO”) hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkkioita koskevan ehdotuksen valmistelee hallituksen valintaa koskevan ehdotuksen yhteydessä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan muodostavat SATOn neljän suurimman arvo-osuusjärjestelmään lokakuun 1. päivänä rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat, jotka osakkeenomistajat hyväksyvät tehtävään.

SATOn varsinainen yhtiökokous 8.3.2017 päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle ­36 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 euroa
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 18 000 euroa

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Palkkiot vastaavat hallituksen jäsenille edelliseltä kaudelta maksettuja palkkioita.

Vuodelta 2017 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Tilikaudella 1.1.–31.12.2017 SATOn hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja 40 000 €
Jukka Hienonen, hallituksen varapuheenjohtaja 27 500 €
Marcus Hansson  22 500 €
Esa Lager 23 500 €
Tarja Pääkkönen 23 500 €
Johannus (Hans) Spikker (hallituksen jäsen 8.3.2017 alkaen) 16 000 €
Timo Stenius 23 500 €
Yhteensä 176 500 €


Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden aikana luovutettu palkkioina osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.


TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN MUU JOHTO

Päätöksentekojärjestys

SATOn toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista, heidän palkkauksestaan ja heitä koskevien vuositulospalkkiojärjestelmien ja pitkäjänteisten kannustinjärjestelmien perusteista sekä niiden perusteella maksettavien palkkioiden määrästä, maksutavasta ja maksun ajankohdasta päättää SATOn hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta.

Konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

Toimitusjohtajan toimisopimus

SATOn ja toimitusjohtaja Saku Sipolan välillä on solmittu kirjallinen toimisopimus, jonka mukaan toimitusjohtajalla on kuukausipalkka, joka jakautuu rahapalkkaan sekä tavanomaisiin luontoisetuihin. Toimitusjohtaja on SATOn kulloisenkin käytännön mukaisen vuositulospalkkiojärjestelmän ja pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän piirissä SATOn hallituksen päättämin ehdoin.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta SATOn irtisanoessa sopimuksen. SATOn irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.


PALKITSEMIS­JÄRJESTELMÄT

Palkitseminen

Kannustinjärjestelmien tavoitteena on omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhdistäminen yhtiön arvon nostamiseksi, konsernin kilpailukyvyn parantaminen sekä pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen varmistaminen.

SATOssa ovat vuonna 2017 olleet voimassa seuraavat palkitsemista koskevat järjestelmät:

a. Vuosia 2015–2017 koskeva järjestelmä

Järjestelmän perusteella maksetaan järjestelmän piirissä olleille avainhenkilöille tulospalkkioita ansaintajakson aikana toteutuneen yhtiön arvon kehittymiseen liittyvän kriteerin perusteella. Järjestelmän piirissä on ollut kaikkiaan 18 avainhenkilöä.

b. Vuosia 2016–2018 koskeva järjestelmä

Järjestelmän perusteella maksetaan järjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille tulospalkkiota, jonka määrä perustuu yhtiön arvon kehittymiseen sekä toiseen, liiketoiminnan kehittymistä tukevaan tavoitteeseen. Järjestelmän piirissä on 17 avainhenkilöä.

SATOn hallitus on päättänyt järjestelmien piirissä olevat henkilöt, heidän enimmäispalkkionsa määrän ja arvot, joiden perusteella palkkiota maksetaan sekä vuosittain maksettavan palkkion määrän.

c. Vuotta 2017 koskeva järjestelmä

Konsernin johtoryhmän jäsenet sekä erikseen nimetyt konsernin avainhenkilöt ovat vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä. Vuodelle 2017 konsernin johtoryhmälle määritellyt tavoitteet liittyivät konsernin tulokseen ja yhtiön arvon kehittymiseen. Avainhenkilöille asetetut tavoitteet ovat liittyneet heidän tehtäviensä onnistuneeseen suorittamiseen.

Hallitus hyväksyy vuosittain tulospalkkioiden perusteet, sen piirissä olevat henkilöt sekä tulospalkkion maksun.


TOIMITUSJOHTAJALLE JA KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENILLE VUONNA 2017 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT

Toimitusjohtaja Saku Sipolalle maksettiin vuonna 2017 palkkana 311 935 euroa, josta rahapalkan osuus oli 298 337 euroa ja luontoisetujen osuus 13 598 euroina. Toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkiona 53 550 euroa vuodelta 2016 sekä aikaisempien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella palkkiona 20 034 euroa.

Erkka Valkilalle, joka toimi SATOn toimitusjohtajana 15.11.2015 saakka, maksettiin aikaisempien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella palkkiona 163 869 euroa.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkoina ja luontoisetuina 769 693 euroa ja pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien mukaisina palkkoina 79 523 euroa sekä tulospalkkioina vuositulospalkkiojärjestelmän perusteella 71 098 euroa. Konsernin johtoryhmään on kuulunut vuonna 2017 toimitusjohtajan lisäksi yhteensä viisi henkilöä.