Vastuullisuus näkyy arkipäivän työssämme

Vastuullisuus näkyy SATOlaisten työpäivissä monella tavalla. Toimintamme perustuu lainsäädäntöön, arvoihimme ja ohjeisiimme. Raportoinnissa noudatamme hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, vastuullisuusraportoinnissa GRI-viitekehystä sekä SATOn laatimia ohjeita ja periaatteita.

Tärkeimpiä SATOn ohjeita ja periaatteita ovat Liiketapaohje (Code of Conduct), SATOn arvot, Vastuullisuuspolitiikka, Ympäristöohjelma, Harmaan talouden torjuntaohje sekä hankinta-, rahoitus-, riskienhallinta- ja tiedonantopolitiikat, henkilöstöjohtamisen periaatteet ja sidosryhmäpolitiikka.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

Konsernin johtoryhmä käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta keskeiset asiat, kuten strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmä panee myös täytäntöön hallituksen päätökset. SATOn yksiköissä on omat johtoryhmät, joissa asioiden valmistelu ja täytäntöönpano varmistetaan.

Vastuullisuusasiat ovat konsernin johtoryhmässä kehitysjohtajan vastuulla. Vastuullisuustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan kvartaaleittain kokoontuvassa vastuullisuustyöryhmässä. Työryhmä valmistelee vastuullisuustyön päälinjat, tavoitetason ja ehdotuksen toimintaohjelmaksi. Ryhmä vastaa myös SATOn sisäisestä vastuullisuusviestinnästä yhdessä SATOn viestinnän kanssa ja valmistelee vastuullisuusasioita koskevat esitykset konsernin johtoryhmän päätettäväksi. Vastuullisuuteen liittyvät käytännön toimenpiteet ja kehitystavoitteet ovat mukana SATOn eri yksiköiden toimintasuunnitelmissa, ja vastuullisuustyöryhmä seuraa niiden edistymistä.

SATOn ympäristöjohtamisen periaatteet ja vastuut on kuvattu Ympäristöohjelmassa.

SATOn yritysvastuun johtamisen tärkeimmät ohjeistukset ja periaatteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Ohjeistukset ja periaatteet tukevat SATOn vastuullisuuden olennaisten tavoitteiden saavuttamista.

Käynnistimme vuonna 2017 vastuullisuustyön johtamisen periaatteiden kehittämisen ja kokoamisen SATOn vastuullisuuden toimintakäsikirjaksi. Jatkamme kehitystyötä vuonna 2018.

OTIMME KÄYTTÖÖN UUDISTETUN LIIKETAPAOHJEEN

Vuoden 2017 alussa SATO otti käyttöön uuden Liiketapaohjeen ja siihen liittyvän Raportoi väärinkäytöksistä (Whistleblowing) -kanavan sidosryhmille ja henkilöstölle. Uudistus tukee pitkäjänteistä kannattavaa liiketoimintaa, joka perustuu eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Suhtaudumme intohimoisesti tehtäväämme osaltamme kantaa vastuuta vuokra-asuntojen tarjoamisesta niitä tarvitseville ihmisille. Haluamme uudistua asiakkaamme parhaaksi.

Liiketapaohje yhdessä SATOn arvojen ja johtamiskulttuurin kanssa muodostaa kehyksen SATOssa noudatettaville toimintatavoille ja kannustaa vastuulliseen liiketoimintaan. Kun kohtaamme haasteita päivittäisessä työssämme, muistamme, että lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme ja menestyksemme kulmakiviä. SATOn uutta ja nykyistä henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti Liiketapaohjeen ja siihen liittyvän Compliance-ohjeistuksen mukaisiin toimintatapoihin.

VALMISTAUDUMME EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa johkaisen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä muunmuassa turvaamalla henkiökohtainen tietosuoja esimerkiksi verkkopalvelussa. Asetuksen lähtökohtana on, että henkilötietojen suojelu niiden käsittelyn yhteydessä on jokaiselle kuuluva perusoikus ja tätä toimintaperiaatetta noudatamme myös SATOssa.

SATOssa GDPR:n toimintaperiaatteiden käyttöönotto alkoi syksyllä 2016 tietosuojakartoituksilla ja olemme uudistaneet dokumentaatiota ja kouluttaneet henkilöstöä uudistuneiden tietosuojakäytäntöjen noudattamiseen. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista henkilötietojen käsittelyä. EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa kaikkialla EU:n alueella toukokuussa 2018.

SATOn vastuullisen johtamisen periaatteet

Visio Missio Strategia Tavoitteet
Vastuullisuuden olennaiset näkökohdat SATOssa Toimintaperiaatteet/-politiikat Johtamistavat ja -käytännöt Strategian tavoite
Elämääsi sopiva koti Investointikriteerit, suunnitteluohjeet, palveluperiaatteet, asiakaslupaukset Asiakkaat,
SATOkodit
Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Ilahduttava palvelu Asiakaslupaukset, palveluperiaatteet, kumppaniohjauksen periaatteet, hyvä vuokraustapa Asiakkaat, Kumppanit, Asiakkaan palvelu Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Kasvu ja kannattavuus Investointikriteerit, rahoituspolitiikka, riskienhallinnan periaatteet, vastuullisuuspolitiikka Taloudellinen vastuu, Riskienhallinta Kannattavuus
Energiatehokkuus Ympäristöohjelma, suunnitteluohjeet, vastuullisuuspolitiikka Ympäristö Kannattavuus
Asuntojen keskeinen sijainti Investointikriteerit, ympäristöohjelma Ympäristö, Kiinteistökehitys Kannattavuus
Asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen Sidosryhmäpolitiikka, vastuullisuuspolitiikka Asiakkaat, Asiakassuhteen syventäminen Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Aktiiviset sidosryhmäsuhteet Sidosryhmäpolitiikka, henkilöstöjohtamisen periaatteet, kumppaniohjauksen periaatteet, vastuullisuuspolitiikka Sidosryhmät, Henkilöstö, Asiakkaat, Kumppanit Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Läpinäkyvät toimintatavat Liiketapaohje, tiedonantopolitiikka, hyvä hallintotapa, sisäpiiriohje, tietosuojaohjeistus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta Vastuulliset toimintatavat, Riskienhallinta, Arvonluonti Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Vastuullinen toimitusketju Hankintapolitiikka, liiketapaohje, harmaan talouden torjuntaohje, rahanpesun torjuntaohje, lähipiiriohje, sidosryhmäpolitiikka, yhteistyösopimukset, vastuullisuuspolitiikka Kumppanit Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Innostava yrityskulttuuri Henkilöstöjohtamisen periaatteet, liiketapaohje, vastuullisuuspolitiikka Henkilöstö, Kumppanit, Vastuulliset toimintatavat, Sitoutunut henkilöstö
Uudistuva osaaminen Henkilöstöjohtamisen periaatteet Henkilöstö Sitoutunut henkilöstö