TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT


1. Liikevaihto

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset
2,2 2,5
Muut tuotot
5,3 4,8
Yhteensä
7,5 7,3


2. Liiketoiminnan muut tuotot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot
0,1 0,0
Välityspalkkiot myydyistä kohdeista
0,0 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
0,2 0,2
Hallintokuluvelvoitukset
4,9 5,8
Yhteensä
5,2 6,0


3. Materiaalit ja palvelut

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Aineet ja tarvikkeet


Ostot tilikauden aikana (=hankinnat)
0,6 0,9
Varastojen muutos
1,3 1,8
Yhteensä
1,9 2,7


4. Henkilöstökulut

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Palkat
2,5 2,5
Eläkekulut
0,5 0,5
Muut henkilöstösivukulut
0,1 0,0
Yhteensä
3,0 3,0


5. Johdon palkat ja palkkiot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet
0,6 0,9

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 60 vuoden ikäisenä.


6. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Henkilöitä
18 16


7. Poistot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Poistot aineettomista hyödykkeistä
0,6 0,6
Poistot aineellisista hyödykkeistä
0,5 0,5
Yhteensä
1,1 1,1


8. Liiketoiminnan muut kulut

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Vuokrat
0,5 1,7
Kiinteistöjen hoitokulut
0,5 0,5
Muut kiinteät kulut
11,9 9,7
Liiketoiminnan muut kulut
0,0 0,0
Yhteensä
13,0 12,1


9. Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista


Saman konsernin yrityksiltä
3,3 1,7
Muilta
0,0 0,0
Yhteensä
3,3 1,7

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Korkokulut ja muut rahoituskulut


Saman konsernin yrityksille
-8,1 -7,0
Muille
-36,3 -33,6
Yhteensä
-44,4 -40,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-41,1 -39,0


10. Konserniavustukset

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Saadut konserniavustukset
125,6 110,2
Yhteensä
125,6 110,2


11. Tuloverot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
15,6 13,2
Yhteensä
15,6 13,2