TASEEN LIITETIEDOT


12. Aineettomat hyödykkeet

Milj. €
2017 2016
Muut pitkävaikutteiset menot


Hankintameno 1.1.
5,7 5,2
Lisäykset
0,9 0,5
Hankintameno 31.12.
6,6 5,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
3,8 3,2
Tilikauden poistot
0,6 0,6
Kertyneet poistot 31.12.
4,5 3,8
Kirjanpitoarvo 31.12.
2,1 1,9
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
2,1 1,9


13. Aineelliset hyödykkeet

Milj. €
2017 2016
Maa- ja vesialueet


Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0


Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
0,0 0,0
Kertyneet poistot 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0


Liittymismaksut

Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankinameno 31.12.
0,0 0,0
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
3,5 3,7
Lisäykset
0,5 0,4
Vähennykset
-0,4 -0,5
Hankintameno 31.12.
3,5 3,5
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
2,5 2,6
Vähennysten kertyneet poistot
-0,4 -0,4
Tilikauden poisto
0,3 0,4
Kertyneet poistot 31.12.
2,5 2,5
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0 1,0


Muut aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.
1,3 1,3
Lisäykset
0,1 0,0
Hankintameno 31.12.
1,4 1,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
0,5 0,4
Tilikauden poisto
0,1 0,1
Kertyneet poistot 31.12.
0,7 0,5
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,7 0,7
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
1,7 1,7


14. Osuudet saman konsernin yrityksistä

Milj. €
2017 2016
Hankintameno 1.1.
1 081,2 816,6
Lisäykset
0,0 264,5
Hankintameno 31.12.
1 081,2 1 081,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 081,2 1 081,2


15. Osuudet osakkuusyrityksissä

Milj. €
2017 2016
Hankintameno 1.1.
0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 0,0
16. Muut osakkeet ja osuudet
Milj. €
2017 2016
Hankintameno 1.1.
1,0 1,0
Hankintameno 31.12.
1,0 1,0
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
0,0 0,0
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0 1,0
Sijoitukset yhteensä
1 082,2 1 082,1


17. Vaihto-omaisuus

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Valmiit asunnot ja liiketilat
0,2 0,2
Maa-alueet ja maa-alueyhtiöt
1,2 4,0
Muu vaihto-omaisuus
0,3 0,5
Kirjanpitoarvo
1,8 4,7


18. Pitkäaikaiset saamiset

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


Lainasaamiset, konserni
395,0 7,8
Yhteensä
395,0 7,8
Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Saamiset muilta


Lainasaamiset
0,4 0,4
Yhteensä
0,4 0,4
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
395,4 8,1


19. Lyhytaikaiset saamiset

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


Myyntisaamiset
0,0 1,3
Muut saamiset
176,3 295,5
Siirtosaamiset
0,0 0,1
Yhteensä
176,3 296,9
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
0,1 0,3
Siirtosaamiset
0,1 0,3
Yhteensä
0,3 0,7
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
176,5 297,6
Saamiset yhteensä
571,9 305,7


Siirtosaamisten olennaiset erät

Korot
0,0 0,0
Muut
0,1 0,4
Yhteensä
0,1 0,4


20. Oma pääoma

Milj. €
2017 2016
Osakepääoma 1.1.
4,4 4,4
Osakepääoma 31.12.
4,4 4,4
Vararahasto 1.1.
43,7 43,7
Vararahasto 31.12.
43,7 43,7
Käyttörahasto 1.1.
1,1 1,1
Käyttörahasto 31.12.
1,1 1,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
114,8 1,9
Lisäys
0,0 112,9
Vähennys
0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
114,8 114,8
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
123,9 96,6
Osingonjako
0,0 -25,4
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
123,9 71,2
Tilikauden voitto
62,5 52,6
Oma pääoma yhteensä 31.12.
350,5 288,0

21. Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. €
2017 2016
Käyttörahasto
1,1 1,1
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
114,8 114,8
Voitto edellisiltä tilikausilta
123,9 71,2
Tilikauden voitto
62,5 52,6
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.
302,4 239,8


22. Emoyhtiön osakepääoma jakautuu osakkeisiin seuraavasti

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Osakkeiden lukumärää (kpl)
56 783 067 56 783 067

SATO Oyj:llä on vain yksi osakesarja.

Yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta.


23. Pakolliset varaukset

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Reklamaatiokuluvaraus
0,0 0,0
Yhteensä
0,0 0,0


24. Pitkäaikainen vieras pääoma

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille


Lainat, konserni
0,0 3,9
Yhteensä
0,0 3,9

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Lainat rahoituslaitoksilta


Joukkovelkakirjalainat
747,7 847,3
Velat rahoituslaitoksille
300,0 50,0
Yhteensä
1 047,7 897,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
1 047,7 901,1
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
178,2 77,9

Johdannaiset
Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Johdannaissopimusten nimellisarvot


Koronvaihtosopimukset, velat
474,6 538,4
Koronvaihtosopimukset, saamiset
120,0 0,0
Netto
594,6 538,4
Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Johdannaissopimusten käyvät arvot


Koronvaihtosopimukset


Positiivinen
0,3 0,0
Negatiivinen
-20,8 -30,7
Netto
-20,6 -30,7


Konserniyhtiöiden vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriskiltä suojaudutaan rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksilla. Suojausaste noudattaa konsernin rahoituspolitiikkaa, jonka mukaan kiinteäkorkoisten lainojen osuus suojaustoimenpiteiden jälkeen pidetään yli 60 prosentissa koko lainasalkusta, pois lukien aravalainat. Keskikorkosidonnaisuutta pyritään pitämään 3‒5 vuoden välillä.

25. Lyhytaikainen vieras pääoma
Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille


Ostovelat
0,4 0,4
Muut velat
0,0 68,1
Siirtovelat
0,0 16,9
Yhteensä
0,4 85,4

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Velat muille


Lainat rahoituslaitoksilta
240,9 109,9
Saadut ennakot
0,1 0,1
Ostovelat
0,8 0,9
Muut velat
0,4 0,3
Siirtovelat
18,8 22,9
Yhteensä
261,1 134,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
261,5 219,6
Vieras pääoma yhteensä
1 309,2 1 120,7

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Siirtovelkojen olennaiset erät


Palkat sosiaalikuluineen
2,1 2,0
Korot
13,8 30,0
Kunnallistekniikkavelat
0,0 0,5
Verojaksotus
2,5 6,6
Muut
0,4 0,8
Yhteensä
18,8 39,8


26. Annetut vakuudet, vastuusitoutumukset ja muut vastuut

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Konserniyhtiön velasta


Takaukset
175,5 314,8
Yhteensä
175,5 314,8

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Muut vastuut


Vuokrasopimuksista maksettavat määrät, Panuntien toimitilat (sis. alv)


Yhden vuoden kuluessa
1,7 1,7
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
5,2 7,1
Yli viiden vuoden kuluttua
0,0 1,8
Yhteensä
6,9 10,6


SATO Oyj on edelleenvuokrannut SATOn Helsingin Panuntien toimistotiloja. Näistä tiloista saatavien vähimmäisvuokrien määrä on 0,6 (0,8) milj. euroa. Kaudella tuloslaskelmaan kirjatut saadut vuokrat olivat 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa vuonna 2016).