EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA


Tilikauden voitto
62,5 52,6
Oikaisut:


Poistot
1,1 1,1
Rahoitustuotot (-) tai -kulut (+)
41,1 39,0
Tuloverot
15,6 13,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)
-0,2 -0,2
Konserniavustukset
-125,6 -110,2
Muut oikaisut
-0,5 0,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
-5,9 -4,1
Käyttöpääoman muutos:


Lyhytaikaisten korottomien saamisten vähennys (+) / lisäys (-)
1,7 0,3
Vaihto-omaisuuden vähennys (+) / lisäys (-)
2,9 1,7
Lyhytaikaisten velkojen vähennys (-) / lisäys (+)
-0,2 -2,4
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
-1,4 -4,5
Maksetut korot
-48,1 -18,3
Saadut korot
3,3 1,7
Muut rahoituserät
-12,5 -11,4
Maksetut välittömät verot
-19,7 -4,6
Liiketoiminnan rahavirta (A)
-78,5 -37,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA


Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-1,4 -0,9
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
0,2 0,3
Muut sijoitukset tytäryhtiöihin
0,0 -250,3
Investoinnit muihin sijoituksiin
-0,1 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista
0,0 0,0
Myönnetyt lainat
-395,0 0,0
Lainasaamisten takaisinmaksut
7,8 3,4
Investointien rahavirta (B)
-388,4 -247,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA


Lainojen nostot
281,4 428,1
Lainojen takaisinmaksut
-3,9 -103,7
Lyhytaikaisten konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos
66,5 -163,7
Konserniavustukset (maksuperusteiset)
110,2 52,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako
0,0 -25,4
Maksullinen oman pääoman lisäys
0,0 98,7
Rahoituksen rahavirta (C)
454,3 286,0
Rahavarat tilikauden alussa
12,6 11,2
Rahavarat tilikauden lopussa
0,0 12,6