EMOYHTIÖN TASE, FAS

Milj. €   liite 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA        
         
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset        
Aineettomat hyödykkeet   12 2,1 1,9
Aineelliset hyödykkeet   13 1,7 1,7
Osuudet saman konsernin yrityksissä   14 1 081,2 1 081,2
Osuudet osakkuusyrityksissä   15 0,0 0,0
Muut osakkeet ja osuudet   16 1,0 1,0
Yhteensä     1 086,0 1 085,7
         
Vaihto- ja rahoitusomaisuus        
Vaihto-omaisuus   17 1,8 4,7
Pitkäaikaiset saamiset   18 395,4 8,1
Lyhytaikaiset saamiset   19 176,5 297,6
Rahat ja pankkisaamiset     0,0 12,6
Yhteensä     573,7 323,0
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ     1 659,7 1 408,7
         
         
VASTATTAVAA        
         
Oma pääoma 20 21    
Osakepääoma     4,4 4,4
Vararahasto     43,7 43,7
Muut rahastot     116,1 116,1
Edellisten tilikausien voitot     123,9 71,2
Tilikauden voitto     62,5 52,6
Yhteensä     350,5 288,0
         
Pakolliset varaukset   22 0,0 0,0
         
Vieras pääoma        
Pitkäaikainen   23 1 047,7 901,1
Lyhytaikainen   24 261,5 219,6
Yhteensä     1 309,2 1 120,7
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     1 659,7 1 408,7