KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto   146,3 174,7
Oikaisut:      
Tulosvaikutteiset erät, joihin ei liity maksutapahtumaa 32 -66,2 -122,5
Sijoitusasuntojen ja käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot   0,3 -1,0
Muut oikaisut   0,3 0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut 10 46,5 48,4
Korkotuotot 10 -0,6 -0,6
Osinkotuotot   -0,1 0,0
Verot 11 38,6 44,8
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   165,1 143,7
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   2,0 -1,4
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   -13,6 12,1
Maksetut korot   -46,2 -43,0
Saadut korot   0,6 0,5
Maksetut verot   -25,8 -13,8
Liiketoiminnan nettorahavirta   82,1 98,1
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit sijoitusomaisuuteen   -156,5 -327,0
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   32,8 6,1
Lainasaamisten takaisinmaksut   2,1 0,9
Myönnetyt lainat   0.0 -1,9
Sijoitusomaisuuden realisointi   43,3 52,1
Investointien nettorahavirta   -78,3 -269,8
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot (+)   31,1 6,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot   273,5 381,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -312,3 -332,9
Osakeannista saadut maksut   0,0 98,7
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 23 0,0 -25,4
Rahoituksen nettorahavirta   -7,8 128,1
       
Rahavarojen muutos   -3,9 -43,6
Rahavarat kauden alussa   18,3 60,7
Kurssierot   -0,2 0,4
Yritysjärjestelyiden rahavarat   0,0 0,9
Rahavarat kauden lopussa   14,2 18,3