KONSERNITASE, IFRS

Milj. € liite 31.12.2017 31.12.2016
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Sijoitusasunnot     13 3 564,8 3 383,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     14 69,9 105,1
Aineettomat hyödykkeet   9 15 1,8 1,6
Osuudet yhteis- ja osakkuusyrityksissä     16 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat   17 18 1,7 1,7
Saamiset   19 27 11,3 13,4
Laskennalliset verosaamiset     20 12,8 16,1
Yhteensä       3 662,2 3 521,1
           
Lyhytaikaiset varat          
Myyntisaamiset ja muut saamiset     21 15,8 18,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset       2,4 4,9
Rahavarat   17 22 14,2 18,3
Yhteensä       32,5 41,2
           
VARAT YHTEENSÄ       3 694,6 3 562,2
   
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma       4,4 4,4
Arvonmuutos ja muut rahastot       -25,4 -37,9
Vararahasto       43,7 43,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       114,8 114,8
Kertyneet voittovarat       1 273,7 1 127,6
Yhteensä     23 1 411,3 1 252,6
           
Määräysvallattomien omistajien osuus       -0,1 0,0
           
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       1 411,2 1 252,6
           
VELAT          
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat     20 240,0 225,9
Varaukset     28 2,7 3,0
Johdannaisvelat   17 27 39,4 54,4
Korottomat velat   24 25 0,0 0,8
Korolliset velat   17 26 1 621,8 1 794,4
Yhteensä       1 903,9 2 078,5
           
Lyhytaikaiset velat          
Ostovelat ja muut velat     29 59,4 69,9
Varaukset     28 3,4 1,9
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat       6,8 10,8
Korolliset velat   17 26 309,9 148,5
Yhteensä       379,6 231,1
           
VELAT YHTEENSÄ       2 283,4 2 309,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       3 694,6 3 562,2