24. Eläkevelvoitteet

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Eläkevelvoitteet taseessa


Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet
0,0 0,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot
0.0 0.0
Etuuspohjainen nettovelka taseessa
0,0 0,0

SATOlla on ollut aikaisemmin rahastoitu johdon lisäeläkejärjestely vakuutusyhtiössä. Järjestely on täydentänyt lakisääteistä eläkettä. Viimeinen järjestelyn piirissä ollut henkilö on siirtynyt eläkkeelle loppuvuodesta 2016. SATOlla ei ole velvoitteita tai muita vastuita järjestelystä henkilöiden siirryttyä eläkkeelle. Taseessa on aikaisemmin esitetty vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä on esitetty vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Järjestelyt rahoitettiin vakuutusyhtiöön suoritettavalla vuosittaisella vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla.Seuraavissa taulukoissa on esitetty konsernin taseeseen kirjattujen eläkevelvoitteiden ja eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset tilikauden aikana:


Milj. €
2017 2016
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 1.1.
0,0 0,1
Työsuorituksesta johtuvat menot
0,0 0,0
Järjestelyyn tehty muutos
0,0 0,0
Nettokorkokulu
0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
0,0 1,6
Maksetut etuudet
0,0 -1,8
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12.
0,0 0,0Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset


Milj. €
2017 2016
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 1.1.
0.0 0,1
Korkotuotto
0,0 0,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (pois lukien nettokorkoon sisältyvät erät)
0,0 1,5
Maksetut etuudet
0,0 -1,8
Työnantajan järjestelyyn suorittamat maksut
0,0 0,1
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 31.12.
0.0 0.0Taseen etuuspohjaisen nettovelan muutokset


Milj. €
2017 2016
Taseen eläkevelka 1.1.
0,0 0,0
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
0,0 0,1
Työnantajan järjestelyyn suorittamat maksut
0,0 -0,1
Taseen etuuspohjainen nettovelka 31.12.
0,0 0,0


Tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu


Milj. €
2017 2016
Tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu


Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
0,0 0,0
Nettokorkokulu
0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät (laaja tulos)
0,0 0,1
Yhteensä
0,0 0,1

Konsernin vastuut etuuspohjaisista järjestelyistä ovat päättyneet, eikä se ole suorittanut järjestelyihin uusia maksuja 2017 tai 2016.


Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset

Diskonttauskorko
- 1,20%
Tuleva palkankorotusolettamus
- 3,30%
Etuuskohtaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio, vuosia
- 0