27. Johdannaiset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

Milj. € Positiivinen Negatiivinen 31.12.2017
netto
Positiivinen Negatiivinen 31.12.2016
netto
Pitkäaikaiset

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus 0,6 -25,2 -24,6 0,5 -35,9 -35,4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, rahavirran suojaus - -14,2 -14,2 - -18,5 -18,5
Yhteensä 0,6 -39,4 -38,8 0,5 -54,4 -53,9Lyhytaikaiset

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus - -0,4 -0,4 - -1,1 -1,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, rahavirran suojaus - -2,9 -2,9 - - -
Yhteensä 0,0 -3,3 -3,3 0,0 -1,1 -1,1Yhteensä 0,6 -42,7 -42,1 0,5 -55,5 -55,0

Milj. €31.12.2017 31.12.2016
Johdannaissopimusten nimellisarvot

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus716,6 661,3
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, rahavirran suojaus103,8 106,0
Yhteensä820,4 767,3

Tilikauden aikana rahavirran suojaukseen määritellyistä korkojohdannaisista kirjattiin arvonmuutosrahastoon 12,5 (-3,4) milj. € ja valuuttajohdannaisista 0,0 (0,6) milj. €. Koronvaihtosopimuksilla suojataan lainasalkun korkovirtoja markkinakorkojen muutoksilta. SATO suojautuu korkoriskiltä myös koronvaihtosopimuksilla, joiden varsinainen juoksuaika alkaa vasta tulevaisuudessa (ns. forward start). Raportointihetkellä tällaisia johdannaisia oli nimellisarvoltaan 205,0 (115,0) milj. €. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojataan valuuttamääräisistä lainoista aiheutuvaa valuuttariskiä. Suojaukset kattavat sekä lainojen koronmaksusta että pääoman takaisinmaksusta aiheutuvan valuuttariskin. Valuuttatermiinisopimuksilla suojataan valuuttamääräisten sitovien hankintasopimusten valuuttakurssin muutoksista aiheutuvaa riskiä. Korkosuojaukset erääntyvät 1‒10 vuoden kuluessa ja valuuttatermiinit yhden vuoden kuluessa. Tyypillisesti johdannaissopimuksiin sovelletaan vastapuolittain netotussopimuksia, mutta ne esitetään taseessa bruttomääräisinä. Esitystavalla ei ole olennaista merkitystä katsaus- tai vertailukaudella.