32. Rahavirtalaskelman liitetiedot

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Tulosvaikutteiset erät, joihin ei liity maksutapahtumaa      
Poistot ja arvonalentumiset 8 3,1 1,1
Voitot tai tappiot käypään arvoon arvostamisesta, sijoitusasunnot 13 -70,6 -124,3
Varausten muutos 28 1,2 0,6
Yhteensä   -66,2 -122,5
 
Milj. €      
Korollisten velkojen muutokset kauden aikana      
Korolliset velat 1.1.2017   1 943,0  
Korollisten velkojen rahamääräiset muutokset kauden aikana yhteensä   -7,8  
Ei-rahamääräiset muutokset:      
Valuuttakurssien muutos   -2,7  
Korkokulujen jaksotus efektiivisen koron menetelmällä   1,6  
Sijoituskiinteistöjen realisoinneissa ostajan vastattavaksi siirtyneet velat ja muut oikaisut   -2,4  
Korolliset velat 31.12.2017   1 931,7