34. Lähipiiritapahtumat

SATO-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö SATO Oyj sekä tytär- ja osakkuusyritykset. Lisäksi lähipiiriin luetaan omistajat silloin, kun heillä on raportoivassa yhteisössä määräysvalta tai yhteinen määräysvalta, huomattava vaikutusvalta tai kyseinen henkilö on SATO-konsernin tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva avainhenkilö. Omistajat, joiden omistusosuus SATOssa on 20 prosenttia tai enemmän katsotaan aina olevan lähipiiriä. Omistusosuuden jäädessä alle 20 prosenttia luetaan omistaja lähipiiriin silloin, kun hänellä muutoin katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta esimerkiksi hallituspaikan kautta.

SATOn omistajista vuonna 2017 lähipiiriin on luettu Balder Finska Otas AB (omistaja: Fastighets Ab Balder, 100 prosenttia), Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool (omistaja: Stichting Pensioenfonds ABP, >95 prosenttia; manageri: APG Asset Management NV) sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

SATOn lähipiiriin luetaan myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa sekä heidän perheenjäsenensä. Johtoryhmään kuuluvat SATO Oyj:n toimitusjohtaja, liiketoimintajohtajat, kehitysjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä talousjohtaja.

Lähipiirin kanssa toteutuneiden liiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liiketoimet lähipiirin kanssa


Vuokrasopimukset
0,0 0,0
Vakuutusmaksut
0,0 0,0
Yhteensä
0,0 0,0

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Johdon työsuhde-etuudet


Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
2,2 1,8
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
0,1 0,9
Yhteensä
2,3 2,7
Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Johdolle maksetut palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja
0,4 0,3
Toimitusjohtajan sijainen
0,0 0,4
Hallituksen jäsenet
0,2 0,2
Yhteensä
0,6 0,9

Tuhat €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot (t€)


Saku Sipola
386 304
Erik Selin
40 40
Jukka Hienonen
28 29
Esa Lager
24 29
Tarja Pääkkönen
24 27
Timo Stenius
24 26
Marcus Hansson
23 20
Hans Spikker
16 0
Andrea Attisani
0 16
Ilkka Tomperi
0 6
Yhteensä
562 496

SATOn palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toiminnastaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yrityksissä.

Kertomusvuonna hallitus teki päätöksen yhdistää aikaisemmin käytössä ollut pitkäaikainen kannustinjärjestelmä ja vuosipalkitsemisjärjestelmä uudeksi tulospalkkiojärjestelmäksi. Uusi tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja muiden keskeisten tavoitteiden täyttymiseen. Johtoryhmän jäsenten lisäksi tulospalkkiojärjestelmän piirissä on noin 70 yrityksen johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevää henkilöä. Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän ehdot ja niiden maksun. Palkkiojärjestelmän tavoitteena on omistajien, johdon ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhdistäminen, avainhenkilöiden sitouttaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen edistäminen.