35. Vieraan pääoman menot

    31.12.2017 31.12.2016
Kauden aikana aktivoidut vieraan pääoman menot, milj. € 13 1,9 1,1
Aktivointikorkokanta, %   2,6 1,0