LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS


Emoyhtiön omistajien osuus

Milj. € Osake-pääoma Arvon-muutos- ja muut rahastot Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 4,4 -35,1 43,7 1,9 978,1 993,1 0,1 993,2
Laaja tulos:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät - - - - -0,1 -0,1 - -0,1
Rahavirran suojaus - -2,8 - - - -2,8 - -2,8
Muuntoerot - - - - 0,1 0,1 - 0,1
Tilikauden tulos - - - - 174,8 174,8 -0,2 174,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -2,8 0,0 0,0 174,8 172,1 -0,2 171,9
Liiketoimet omistajien kanssa:Osakeanti - - - 112,9 - 112,9 - 112,9
Osingonjako - - - - -25,4 -25,4 - -25,4
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 112,9 -25,4 87,5 0,0 87,5
Muut oikaisut 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Oman pääoman muutokset yhteensä 0,0 -2,8 0,0 112,9 149,4 259,5 -0,2 259,4
Oma pääoma 31.12.2016 4,4 -37,9 43,7 114,8 1 127,6 1 252,6 0,0 1 252,6


Emoyhtiön omistajien osuus

Milj. € Osake-pääoma Arvon-muutos- ja muut rahastot Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 4,4 -37,9 43,7 114,8 1 127,6 1 252,6 0,0 1 252,6
Laaja tulos:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät - - - - - 0,0 - 0,0
Rahavirran suojaus - 12,5 - - - 12,5 - 12,5
Muuntoerot - - - - -0,1 -0,1 - -0,1
Tilikauden tulos - - - - 146,3 146,3 -0,1 146,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 12,5 0,0 0,0 146,2 158,7 -0,1 158,6
Liiketoimet omistajien kanssa:Osingonjako - - - - - 0,0 - 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut oikaisut 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0
Oman pääoman muutokset yhteensä 0,0 12,5 0,0 0,0 146,2 158,7 -0,1 158,6
Oma pääoma 31.12.2017 4,4 -25,4 43,7 114,8 1 273,7 1 411,3 -0,1 1 411,2