VIISIVUOTISKATSAUS

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2017 2016 2015 2014 2013**
Liikevaihto, milj. €

280,1 262,7 249,4 243,2 229,5
Nettovuokratuotto, milj. €

188,4 167,1 151,8 146,2 131,8
Nettovuokratuotto (%)

5,6% 5,7% 6,0% 6,3% 6,2%
Liikevoitto, milj €

230,7 267,2 196,5 191,3 178,3
Nettorahoituskulut, milj €

-45,8 -47,8 -37,0 -39,1 -38,0
Tulos ennen veroja, milj. €

184,9 219,4 159,4 152,2 140,8
Taseen loppusumma, milj. €

3 694,6 3 562,2 2 979,6 2 801,6 2 596,0
Oma pääoma, milj. €

1 411,2 1 252,6 993,2 892,3 823,0
Vieras pääoma, milj. €

2 283,4 2 309,6 1 986,5 1 909,3 1 773,0
Korollinen vieras pääoma, milj. €

1 931,7 1 943,0 1 676,2 1 584,9 1 501,3
Sijoitetun pääoman tuotto (%)

7,1% 9,1% 7,6% 7,7% 7,7%
Oman pääoman tuotto (%)

11,0% 15,6% 13,5% 14,0% 15,5%
Omavaraisuusaste (%)

38,2% 35,2% 33,3% 31,8% 31,7%
Sijoitusomaisuus, milj.€

3 564,8 3 383,2 2 752,9 2 528,0 2 316,0
Investoinnit, milj.€

156,0 572,6 250,5 174,0 191,0
prosentteina liikevaihdosta

55,7% 218,0% 100,4% 71,5% 83,2%
Henkilöstö keskimäärin***

206 170 172 165 156
Henkilöstö kauden lopussa

212 175 170 169 156
Osakekohtaiset tunnusluvut


Tulos / osake (€)

2,58 3,22 2,49 2,37 2,34
Oma pääoma / osake (€)****

24,92 22,12 19,53 17,55 16,16
Osakkeita, milj. kpl*

56,6 56,6 50,8 50,8 50,8
EPRA tunnusluvut ja operatiivinen kassavirta


Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € 82,9 69,5 64,5 65,1 62,7
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) 1,46 1,28 1,27 1,28 1,23
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** 1 680,6 1 517,5 1 227,8 1 120,3 1 006,9
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** 29,68 26,80 24,15 22,04 19,80
Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 91,1 86,2 78,1 72,9 66,1
Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) 1,61 1,59 1,54 1,43 1,30
* Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta
** IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia.
*** Sisältää kesätyöntekijät**** Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta


***** Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet


Tunnuslukujen kaavat


Nettovuokratuotto (€)
Vuokratuotot

- Ylläpito- ja korjauskulut
- Tontinvuokrat


Nettovuokratuotto (%) = Nettovuokratuottox 100
(Sijoitusomaisuuden käypä arvo - rakenteilla olevat kohteet) keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (%) = Voitto tai tappio verojen jälkeen x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos / osake (€) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oma pääoma / osake (€) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)
Tilikauden tulos IFRS


-/+ Sijoitusasuntojen arvonmuutos


- Sijoitusasuntojen luovutusvoitot


+ Sijoitusasuntojen luovutustappiot


-/+ Uudisasuntomyynnin myyntikate huomioiden myynnin ja markkinoinnin kulut


-/+ Tonttirealisointien myyntikate


-/+ Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos


-/+ Edellisten erien laskennalliset verot


- Määräysvallattomien osuus
Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value)
Nettovarallisuus


-/+ Johdannaisinstrumenttien käypä arvo (netto), ilman veroja


-/+ Laskennalliset verosaamiset ja velat (netto)
Operatiivinen kassavirta (CE)
Liikevoitto


+/- Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta


+ Poistot


+/- Varausten muutokset


+/- Etuuspohjaiset eläkekulut


- Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut


- Kassavirtavaikutteiset verot


+/- Muut erät