Sidosryhmiemme odotukset

Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat ja rahoittajat, kumppanit ja palveluntoimittajat sekä viranomaiset ja muut yhteiskunnalliset toimijat.

SATOn sidosryhmiä ovat tahot, joihin toiminnallamme on vaikutuksia, ja tahot jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti meihin. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää liiketoiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisten asioiden tunnistamista, tavoitteiden määrittämistä sekä niiden toteutumista. Strategiset tavoitteemme tukevat sidosryhmiemme omia tavoitteita ja hyvinvointia.

SATOn vastuullisuuden olennaisuusarvio ohjaa vastuullisuus- ja sidosryhmätyöskentelyä. Toimintaa kehitetään eri vastuullisuusaiheissa SATOn strategian ja keskeisten sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sidosryhmien tunnistaminen, sidosryhmätyön kehittäminen ja toiminnan arviointi sisältyvät strategiatyöhön, johtamiseen ja toimintasuunnitelmiin. Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu sisäisen analyysin perusteella. Analysoinnissa otettiin huomioon yhteistyön vaikutukset strategian toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä kykyyn tuottaa yhdessä lisäarvoa molemmille osapuolille ja muille sidosryhmille.

LUOMME ARVOA KAIKILLE SIDOSRYHMILLEMME

Asiakkaamme löytävät meiltä uuden vuokra-asunnon elämäntilanteensa muuttuessa ja voivat asua SATOkodissa koko ikänsä. Osaava ja yhteisille tavoitteille omistautunut henkilöstö on erityisen tärkeässä roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa. Merkityksellinen työ, avoin ja innostava yrityskulttuuri sekä työhyvinvointi heijastuvat suoraan asiakaskokemukseen ja päinvastoin.

Omistajille ja sijoittajille haluamme olla kilpailukykyinen ja vastuullisesti hoidettu sijoituskohde. Kumppaneiltamme edellytämme vastuullisia toimintatapoja ja käymme jatkuvasti dialogia toiminnan tehostamiseksi ja asiakkaan kokeman laadun parantamiseksi. Yhteiskunnallisena toimijana haluamme olla kaupungistumisen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymiseen.

Osallistumme asumisen ja kiinteistöalan kehittämiseen alan järjestöissä ja olemme mukana Yritysvastuuverkosto FIBSissä. RAKLI ry:ssä SATOlla on edustus hallituksessa, asunto-toimialan johtoryhmässä ja useassa toimikunnassa. Lisäksi SATOlla on edustus Asuntoreformiyhdistys ry:n hallituksessa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä ja edustettuna sen hallintoelimissä SATO kartoittaa Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän tarpeita asumiselle ja on mukana vaikuttamassa uusien vuokra-asuntojen rakentamisedellytyksien parantamiseksi.

Seuraavassa taulukossa kuvataan vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa:

Keskeisimmät asiat sidosryhmälle Vaikutukset SATOn toimintaan Sidosryhmän osallistuminen ja vuorovaikutuskanavat Vaikutustaso
Asiakkaat      
Mieleinen koti Sijaintistrategia, kiinteistöjen ja asunnon kunnon ylläpito, jatkuva markkinabenchmark, jatkuva vuokratarkastelu, konsepti- ja palvelukehitys Asiakaskyselyt ja -palautteet, sosiaalinen media, sato.fi, asukakaskokoukset, asukasfoorumi ***
Ilahduttava palvelu ja asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen Digitaalisten palvelujen kehittäminen, monipuoliset palvelukanavat, yhteistyö asukkaiden kanssa, henkilöstökoulutukset Asiakaskyselyt- ja palautteet, sato.fi, uutiskirje, sosiaalinen media, asukaskokoukset, asukasfoorumi, asiakaspaneeli ***
Läpinäkyvät toimintatavat Kohtaamisten lisääminen, julkaisut, asiakasviestinnän kehittäminen, kontaktoinnin keskittäminen asiakaspalveluun Kohtaamiset, kuten talotreffit, huoltokäynnit, uutiskirje kuukausittain, sosiaalinen media, sato.fi, asukakaskokoukset, asukasfoorumi ***
Rahoittajat      
Vastuullinen sijoituskohde Kannattavuuden ylläpito, kasvu, vastuulliset toimintatavat, omavaraisuusaste, maksuvalmius, korkokate, luottoluokitus Sijoittaja- rahoittaja- ja luottoluokittajatapaamiset, taloudelliset katsaukset, tiedotteet, GRI-raportointi, GRESB-vastuullisuusbenchmark *
Läpinäkyvät toimintatavat Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa ja viestintä Tapaamiset, sato.fi, taloudelliset katsaukset, NASDAQ Helsinki julkaisujärjestelmä *
Omistajat      
Vastuullinen sijoituskohde, kasvu ja kannattavuus Kannattavuuden ylläpito, arvon kasvu, vastuulliset toimintatavat Strategiatyö, omistajatapaamiset, yhtiökokous, hallituksen kokoukset, taloudelliset katsaukset, tiedotteet, GRI-raportointi, GRESB-vastuullisuusbenchmark *
Läpinäkyvät toimintatavat Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa ja viestintä Tapaamiset, sato.fi, taloudelliset katsaukset *
Hyvä johtaminen Johtamisjärjestelmän, esimiestyön ja yrityskulttuurin kehittäminen Hallitustyöskentely, strategiatyö, esimiestyö ja -koulutus, kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt, henkilöstön ja työnantajan yhteistyöryhmät *
Henkilöstö      
Työhyvinvointi, merkityksellinen työ Laaja työterveyshuolto kaikille SATOlaisille Suomessa, varhaisen puuttumisen malli, liikunta- ja virkistystoiminnan tukeminen, työturvallisuus, selkeät toimenkuvat ja tavoitteet Henkilöstötilaisuudet, kehityskeskustelut, esimiesvuorovaikutus, henkilöstön ja työnantajan yhteistyöryhmät, työturvallisuus, liikunta- ja virkistystoiminta, työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta *
Innostava yrityskulttuuri, hyvä johtaminen ja esimiestyö Esimieskoulutus, itsensä johtamisen- ja vuorovaikutustaitojen koulutukset Kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt, johtamiskäyttäytymisen mittaaminen, henkilöstön palkitseminen *
Uudistuva osaaminen Koulutusmahdollisuudet, coaching, työnkierto Kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt, SATOn työ- ja kehitysryhmät, henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön ja toiminnansuunnitteluun, koulutustilaisuudet *
Kumppanit ja palveluntoimittajat       
Vastuullinen toimitusketju Hankintojen keskittäminen, pitkäaikaiset kumppanuus- ja palvelusopimukset, hankintaohjeet- ja kriteerit sekä laadunvalvonta, harmaan talouden torjunta Kilpailutukset, neuvottelut, sopimukset ja ohjeet, kumppaniyhteistyön ohjaus- ja työryhmät, kiinteistöalan yhteiset kehityshankkeet, toimitusketjun auditointi

*

Yhteiskunta      
Vuokra-asumisen kehittäminen Ratkaisujen tarjoaminen ajankohtaisiin tarpeisiin, laadukkaiden asuntojen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, kaavakehitys, aktiivinen vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa, toiminta alan järjestöissä Viranomaisyhteistö, kumppaniyhteistyö, asukasyhteistyö, henkilöstön osallistamien innovaatiotoimintaan ja prosessien kehittämiseen, osallistuminen kiinteistöalan yhteisiin hankkeisiin **
Ympäristövastuu ja energiatehokkuus Energiatehokkuus- ja päästötavoitteet ja vähentämistoimenpiteet, sitoumukset valtion ja Helsingin kaupungin kanssa Kumppaniyhteistyö, asukasyhteistyö, osallistuminen kiinteistöalan yhteisiin hankkeisiin **
Konsernitaso * Konserni- ja kiinteistötaso ** Konserni-, kiinteistö- ja asuntotaso ***  

Tarinat & teot

Asiakaspalvelu

Parasta palvelua ihmiseltä ihmiselle

SATO ottaa asukkaidensa palvelemisen tosissaan – ja syystä. Asumisen laadulla, sujuvuudella ja turvallisuudella on suuria vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

Lue lisää

 

tarinat & teot

Digitalisaatio

Älykkäitä palveluita asukkaille

SATOn talossa Helsingin Sörnäisissä asuva Katri Korhonen näkee digitaaliset asumisen palvelut luonnollisena osana arkea.

Lue lisää

 

tarinat & teot

Asumisneuvonta

Asumisneuvonta ojentaa auttavan käden arkeen

Kuinka pestä lattiat aiheuttamatta vesivahinkoa? Miten sähkösopimus tehdään? Asumisneuvonta perustettiin SATOon palvelemaan kaikkia asukkaita.

Lue lisää