SATON GRI-SISÄLTÖ

Tunnus Raportointisisältö Sijainti ja lisätiedot
Yleinen perussisältö    
Organisaation taustakuvaus
102-1 Raportoivan organisaation nimi Yhteystiedot
102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut SATOkodit
Tarinat
102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Yhteystiedot
102-4 Toimintojen sijainti SATOkodit
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Tietoa osakkeenomistajille
102-6 Markkina-alueet SATOkodit
102-7 Organisaation koko Tilinpäätös
102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Henkilöstö
102-9 Toimitusketju Arvoa asiakkaalle
Kumppanit
Talous
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Avainluvut ja kohokohdat 2017
Hallituksen toimintakertomus
Tietoja osakkeenomistajille
Asiakkaan palvelu
Kumppanit
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskienhallinta
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet Vastuullinen SATO
Ympäristö
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Tavoitteiden saavuttaminen 2017
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullinen SATO
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategiamme
Arvoa asiakkaalle
Vastuulliset toimintaperiaatteet
Arvonluontimalli
Henkilöstö
102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten ilmoittaminen Vastuulliset toimintaperiaatteet
Hallinto
102-18 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun johtamisesta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Vastuulliset toimintaperiaatteet
102-19 Vastuunjako yritysvastuuasioissa Vastuulliset toimintaperiaatteet
102-22 Hallituksen ja johtoryhmän kokoonpano Hallitus
Johtoryhmä
102-23 Hallituksen puheenjohtajan muut johtovastuut Hallituksen puheenjohtaja ei ole toimitusjohtaja, eikä toimitusjohtaja ole hallituksen jäsen
102-24 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
102-26 Hallituksen ja johtoryhmän rooli yrityksen tarkoituksen, arvojen, strategian sekä yritysvastuun tavoitteiden määrittelyssä ja seuraamisessa Vastuulliset toimintaperiaatteet
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallituksen työjärjestys
102-28 Hallituksen suorituksen arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallituksen työjärjestys
102-29 Hallituksen ja johtoryhmän rooli yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien identifioimisessa ja johtamisessa Vastuulliset toimintaperiaatteet
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Tarkastusvaliokunnan työjärjestys
102-30 Hallituksen rooli riskienhallinnan tunnistamisessa ja hallinnassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Tarkastusvaliokunnan työjärjestys
102-31 Yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointitiheys Riskienhallinta
102-35 Ylimmän johdon (hallitus ja johtoryhmä) palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmiemme odotukset
102-41 Työehtosopimukset Henkilöstö
102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmiemme odotukset
102-43 Sidosryhmätoiminta Sidosryhmiemme odotukset
Asiakkaat
Henkilöstö
Tavoitteiden saavuttaminen 2017
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmiemme odotukset
Vastuullinen SATO
Olennaisuusanalyysi
Raportointikäytäntö
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Tilinpäätös
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Olennaiset vastuullisuuden näkökohdat ja laskentarajat
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Vastuullinen SATO
Olennaisuusanalyysi
Olennaiset vastuullisuuden näkökohdat ja laskentarajat
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointiperiaatteet
102-49 Muutokset raportoinnissa Raportointiperiaatteet
102-50 Raportointikausi 2017
102-51 Edellisen raportin päiväys 2016
102-52 Raportointijakso Raportointiperiaatteet
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Yhteystiedot
102-54 GRI-standardien mukaisuus Raportointiperiaatteet
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
102-56 Ulkoinen varmennus Varmennusraportti
Olennaiset vastuullisuuden aiheet
  Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta  
Johtamistapa
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Vastuullinen SATO
103-2 Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus Vastuullinen SATO
103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Vastuullinen SATO
GRI 200 Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset    
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Avainluvut ja kohokohdat 2017
Talous
201-4 Valtiolta saadut avustukset Uudis- ja korjausrakentaminen
SATO ei ole saanut vuonna 2017 valtion avustuksia korjauksiin tai uudistuotannon käynnistämiseen
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Investoinnit paikalliseen infrastruktuuriin ja palveluihin Ympäristö
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Arvonluontimalli
Henkilöstö
Kumppanit
Ympäristö
Talous

Hankintakäytännöt
204-1 Paikallisten toimittajien osuus ostoista Kumppanit
SATOn hankinnoista yhteensä 94 % tehdään paikallisilta toimittajilta päämarkkina-alueillamme pääkaupunkiseudulla (80 %), Tampereella (8 %) ja Turussa (6 %)
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-3 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja tehdyt toimenpiteet Vastuulliset toimintaperiaatteet
Ei lahjontatapauksia vuonna 2017
GRI 300 Ympäristövastuu
Energia    
302-1 Energian kokonaiskulutus Ympäristö
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristö
CRE1- toimialakohtainen lisäys Energiankulutuksen intensiteetti Ympäristö
CRE8- toimialakohtainen lisäys Vastuullisuuteen liittyvät kiinteistöjen luokitukset Ympäristö
Vesi
303-1 Veden kokonaiskulutus Ympäristö
CRE2-toimialakohtainen lisäys Vedenkulutuksen intensiteetti Ympäristö
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Ympäristö
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Ympäristö
Epäsuorien päästöjen laskentatapaa on täsmennetty vuonna 2017
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Ympäristö
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristö
CRE3 toimialakohtainen lisäys Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristö
Päästöintensiteetin laskentatapaa on täsmennetty vuonna 2016
Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteiden kokonaismäärä / Jätteet Ympäristö
Jätemäärä sisältää asukkaiden tuottamat ei-vaaralliset jätteet, SATOn oman toiminnan jätteet ovat marginaalinen erä. Kompostoitavaksi päätyvän biojätteen osuutta ei ole luotettavasta lähteestä saatavilla
Ympäristövaatimusten noudattaminen
307-1 Sakot ja muut sanktiot ympäristömääräysten rikkomisesta Vastuulliset toimintaperiaatteet
Ei sakkoja eikä sanktioita vuonna 2017
Toimittajien ympäristöarvioinnit
308-1 Ympäristökriteerein arvioitujen uusien toimittajien prosenttiosuus Kumppanit
Numeerista tietoa ei ole saatavilla. Edellytämme uusilta toimittajiltamme auditointiprosessimme mukaisesti, että ympäristövastuun toimintatavat ovat kunnossa
Toimialakohtainen näkökohta: Maaperän köyhtyminen, saastuminen ja korjaavat toimenpiteet
CRE5 toimialakohtainen lisäys Puhdistettu tai puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä Vuonna 2017 ei SATOn tonteilla suoritettu maaperäpuhdistuksia eikä puhdistustarpeita ole tiedossa
GRI 400 Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen    
401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain. Henkilöstö
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Suomessa uudelleenjärjestelytilanteissa noudatetaan yt-lakia. SATO noudattaa kaikissa toimintamaissaan työlainsäädännössä määriteltyjä irtisanomisaikoja, 1-6 kk
Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Henkilöstö
CRE6 toimialakohtainen lisäys Prosenttiosuus organisaatiosta, joka toimii kansainvälisesti tunnustetun terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti Luku olisi olennainen toimitusketjun osalta, mutta ei tiedossa
Koulutus
404-1 Keskimääräiset koulutuspäivät vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Henkilöstö
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien- ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Käsittää koko henkilöstön, Pietarin henkilöstön tiedot eivät ole järjestelmässä Venäjän tietosuojalainsäädännön takia
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Asiakkaat
Vastuulliset toimintaperiaatteet
Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen
419-1 Sakot ja muut sanktiot sosiaalisten ja taloudellisten määräysten rikkomisesta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Ei sakkoja eikä sanktioita vuonna 2017
SATOn omat olennaiset vastuullisuuden aiheet
Ilahduttava palvelu    
  Asiakaspalvelu ja -viestintä Asiakkaat
Asiakkaan palvelu
Asuntojen keskeinen sijainti
  Julkiset liikenneyhteydet Ympäristö
Kiinteistökehitys