VASTUULLISUUS­RAPORTOINNIN PERIAATTEEt

SATOn vuosikertomus on myös vastuullisuusraportti, joka on jo neljäs GRI-ohjeiston mukaan laadittu (GRI-G3 2014, GRI-G4 2015 ja 2016) ja ensimmäinen uusien GRI Standardien mukainen. Vastuullisuusraportin tavoitteena on antaa sidosryhmillemme avoimesti tietoa toiminnastamme, jolla luomme sidosryhmillemme arvoa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä.

Raportti on laadittu soveltaen kansainvälistä Global Reporting Initiative -ohjeistusta sen peruslaajuudessa (Core). Lisäksi on noudatettu rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista ohjeistusta (CRESS). Raportissa esitetään GRI Standards -ohjeiston yleinen perussisältö (Universal Standards) ja olennaiset vastuullisuuden aiheet (Topic-specific Standards), jotka muodostuvat johtamiskäytäntöjen kuvauksista ja tunnusluvuista SATOlle olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.

Muutoksena aikaisempiin vuosiin olemme lisänneet SATOn muita olennaisiin vastuullisuuden aiheisiin liittyviä tietoja GRI-standardien raportointiperiaatteiden mukaisesti. Muut mahdolliset aiemmin raportoitujen tietojen muutokset on esitetty lukujen ja asiasisältöjen yhteydessä.


OLENNAISUUS VaSTUULLISUUTEMME LÄHTÖKOHTANA

Vuonna 2015 kävimme internetin kautta laajan sidosryhmädialogin, jossa kartoitettiin kullekin sidosryhmälle olennaisimmat näkökohdat liiketoiminnassamme. Eri sidosryhmien edustajat toivat dialogissa esiin asiat, jotka liiketoiminnassamme tulisi liittää vastuullisuuteen. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä, johon osallistui yli 600 henkilöä kaikista keskeisistä sidosryhmistä. SATOn johto arvioi dialogissa esiin nousseet teemat liiketoimintavaikutusten perusteella, ja tuloksena tunnistettiin 5 pääteemaa ja 11 olennaista näkökohtaa. Syksyllä 2017 olennaisuusanalyysiä päivitettiin terminologian osalta sekä lisättiin asuntojen sijainti olennaiseksi näkökohdaksi vuonna 2016 uudistetun strategian pohjalta.

Olennaisten näkökohtien vaikutukset sidosryhmiin on kuvattu kohdissa Asiakkaat, Henkilöstö, Kumppanit, Ympäristö ja Talous. Raportoinnin pohjana olevat olennaiset näkökohdat ja niiden laskentarajat löytyvät GRI-osiosta kohdasta Olennaiset näkökohdat ja laskentarajat. Raportin sisällön vertailu GRI-standardeihin ilmenee GRI-sisältöindeksistä. Tavoitteiden saavuttaminen 2017 -sivulla on yhteenveto vastuullisuustavoitteistamme ja toimenpiteistämme sekä niiden yhteydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). 


KOHTI INTEGROITUA RAPORTOINTIa

Vastuulliset toimintaperiaatteemme muodostavat perustan pitkän aikavälin kestävälle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuusraportointiamme ja olemme siirtymässä kohti integroitua vuosiraportointia (IR). Vuoden 2017 raportissa integroitua raportointia on sovellettu SATOn arvonluonnin, liiketoiminnan ja hallinnon vaikutusten kuvauksissa.

Raportti julkaistaan verkossa suomeksi ja englanniksi. Tunnuslukujen laskentarajana on käytetty pääosin SATO-konsernin ja sen Suomessa omistamien vuokra-asuntojen tietoja.

Raportin ympäristövastuutiedot on varmennettu ulkoisesti riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. KPMG Oy Ab varmennukseen sisältyvät seuraavat tiedot:

 • Vuosikertomuksen SATOn arvonluonti/ Ympäristö -osion taulukoissa esitetyt tunnusluvut:
  • Energia (GRI 302-1, 302-4, CRE1, CRE4)
  • Vesi (GRI 303-1, CRE2)
  • Päästöt (GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, CRE3)
  • Jätevedet ja jätteet (GRI 306-2b)
 • GRI-indeksi -taulukossa esitetyt tunnusluvut:
  • Ympäristövaatimusten noudattaminen (GRI 307-1)
  • Toimittajien ympäristöarvioinnit (GRI 308-1)
  • Maaperän köyhtyminen, saastuminen ja korjaavat toimenpiteet (CRE5)